ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายสนับสนุน
1
นางสาวนิลวรรณ ชมพูโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี
2
นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
3
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานคณบดี
4
นายอุเทน หินอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานคณบดี
5
นางจันทร์ฟอง มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานคณบดี
6
นางรัตติยา ทวีกุล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี
7
นางสาวเจนจิรา ขุนเทา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี
8
นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง