ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายสนับสนุน
1
นางสาวนิลวรรณ ชมพูโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
2
นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
3
นางเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
4
นายอุเทน หินอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
5
นางจันทร์ฟอง มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
6
นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดี
7
นางรัตติยา ทวีกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง