ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายสนับสนุน
1
นางสาวนิลวรรณ ชมพูโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
2
นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
3
นางเจนจิรา เชิงดี นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
4
นายอุเทน หินอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
5
นางจันทร์ฟอง มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
6
นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดี
7
นางภัณฑิรา ปะละน่าน แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
8
นางสมยงค์ ไชยยาสืบ แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
9
นางอุตสาห์ ยะสืบ แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
10
นางรัตติยา ทวีกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
11
นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
12
ว่าที่ร้อยตรีปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
13
นายธีรศักดิ์ พรมเสน นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
14
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
15
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
16
นางสาวทานตะวัน แปงจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง