ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายวิชาการ
1
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
2
พรสวรรค์ มณีทอง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
3
ปราการ ใจดี อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
4
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
5
ทยากร สุวรรณภูมิ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
6
อดิศร สวยฉลาด อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
7
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
8
ดร.ศิริกร อิ่นคำ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
9
ชลาพันธ์ อุปกิจ อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
10
วราภรณ์ ภูมลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
11
นันทิยา สมสรวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
12
เจษฎา ทองสุข อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
13
ธงชัย ปันสุข อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
14
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
16
วิธธวัช ปินทะสาย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
17
ดร.เกวลิน จันทะเดช อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18
จิตรลดา มูลมา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
19
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20
พชรวลี กนิษฐเสน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
21
อัจฉริยา ครุธาโรจน์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22
วรญา รอดวินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24
Mr. Peter James Stopps อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25
Mr. Oliver Leonard Dilley อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26
Mr. Richard Lawrence Mann อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
27
อัจฉรา กวงไหม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
29
นิรมล ทะจะกัน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30
Daniel Warren Riddle อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
31
สิริรัตน์ วาวแวว อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
32
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
33
นิชธาวัลย์ ฟูคำ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
34
ดร.สุกัญญา แซ่โก อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
35
ดร.วิศท์ เศรษฐกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
36
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
37
เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
38
รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
39
วรญา จตุพัฒน์รังสี อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40
นิศาชล พรมดี อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
41
จาตุรนต์ วรรณนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
42
ประภาพร แสงบุญเรือง อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
43
อัคจร แม๊ะบ้าน อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
44
อาระดา พุ่มไพศาลชัย อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
45
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
46
พฤกษา เครือแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
47
เกียรติสุดา โสดามรรค อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
48
ฐาปนี ชุมพลวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
49
วิไลลักษณ์ พรมเสน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
50
ปวีณา งามประภาสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
51
ขัตติยา ขัติยวรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
52
กิ่งแก้ว ทิศตึง อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
53
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
54
ธนุพงษ์ ลมอ่อน อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
55
อมาพร ปวงรังษี อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
56
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
57
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
58
อำนาจ สงวนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
59
ดร.พงศธร คำใจหนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
60
วิเชิด ทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
61
ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
62
ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
63
วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
64
ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
65
รพีพรรณ จักร์สาน อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
66
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
67
ตุลาภรณ์ แสนปรน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
68
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
69
สุภาวดี ยาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
70
อรทัย สุขจ๊ะ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
71
วิไลวรรณ เข้มขัน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
72
ทัตพิชา สกุลสืบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
73
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
74
นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
75
ชัยเนตร ชนกคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
76
สิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
77
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
78
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
79
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
80
ดร.อนันต์ อุปสอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
81
ประหยัด ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
82
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
83
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
84
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
85
กิตติญา ตุ้ยคำ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
86
ธีวรา จันทรสุรีย์ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
87
อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
88
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
89
เสาวรีย์ บุญสา อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
90
อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
91
อัมฤตา สารธิวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
92
ณัฐพงษ์ คันธรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
93
ดร.ธนพร หมูคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
94
ดร.ฤทัย พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
95
Dr.Truong Thi Hang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
96
ดร.บุญเหลือ ใจมโน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
97
ดร.ขนิษฐา ใจมโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง