ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายวิชาการ
1
ชาตรี ม่วงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
2
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
3
พรสวรรค์ มณีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
4
ปราการ ใจดี อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
5
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
6
ทยากร สุวรรณภูมิ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
7
อดิศร สวยฉลาด อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
8
อิศรากร พัลวัลย์ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
9
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
10
ศิริกร อิ่นคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
11
ชลาพันธ์ อุปกิจ อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
12
วราภรณ์ ภูมลี อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
13
นันทิยา สมสรวย อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
14
เจษฎา ทองสุข อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
15
ธงชัย ปันสุข อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
16
พลับ บุญสวน อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
17
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18
วิธธวัช ปินทะสาย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
19
เกวลิน จันทะเดช อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20
จิตรลดา มูลมา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
21
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22
ฤทัย พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23
พชรวลี กนิษฐเสน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24
อัจฉริยา ครุธาโรจน์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25
วรญา รอดวินิจ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
27
Mr. Peter James Stopps อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28
Mr. Oliver Leonard Dilley อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
29
Mr. Richard Lawrence Mann อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30
อัจฉรา กวงไหม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
31
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
32
นิรมล ทะจะกัน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
33
Mr. James Edward Michael Fairhead อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
34
สิริรัตน์ วาวแวว อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
35
พร้อมบุญ ศรีหิรัญ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
36
เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
37
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
38
Sun Fan อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
39
วิศท์ เศรษฐกร อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40
นิศาชล พรมดี อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
41
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
42
เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
43
รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
44
วรญา จตุพัฒน์รังสี อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
45
พฤกษา เครือแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
46
สมฤทธิ์ จันขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
47
จาตุรนต์ วรรณนวล อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
48
ประภาพร แสงบุญเรือง อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
49
อัคจร แม๊ะบ้าน อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
50
อาระดา พุ่มไพศาลชัย อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
51
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
52
เกียรติสุดา โสดามรรค อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
53
ฐาปนี ชุมพลวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
54
วิไลลักษณ์ พรมเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
55
ปวีณา งามประภาสม อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
56
ขัตติยา ขัติยวรา อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
57
กิ่งแก้ว ทิศตึง อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
58
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
59
ธนุพงษ์ ลมอ่อน อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
60
อมาพร ปวงรังสี อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
61
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
62
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
63
อำนาจ สงวนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
64
สุภาพ ต๊ะใจ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
65
ดร.พงศธร คำใจหนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
66
วิเชิด ทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
67
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
68
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
69
วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
70
ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
71
รพีพรรณ จักร์สาน อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
72
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
73
ตุลาภรณ์ แสนปรน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
74
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
75
สุภาวดี ยาดี อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
76
อรทัย สุขจ๊ะ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
77
วิไลวรรณ เข้มขัน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
78
ปภัสรา ผาคำ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
79
ทัตพิชา สกุลสืบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
80
สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
81
นิตยา มูลปินใจ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
82
ชัยเนตร ชนกคุณ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
83
สิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
84
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
85
ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
86
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
87
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
88
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
89
ดร.อนันต์ อุปสอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
90
ประหยัด ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
91
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
92
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
93
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
94
เหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
95
กิตติญา ตุ้ยคำ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
96
ณาบุญา ต๊ะผัด อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
97
ธีวรา จันทรสุรีย์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
98
ดร.มัลลิกา ดวงภักดี อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
99
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
100
เสาวรีย์ บุญสา อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
101
อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
102
อัมฤตา สารธิวงค์ อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
103
ณัฐพงษ์ คันธรส อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
104
ดร.ธนพร หมูคำ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
105
Dr.Truong Thi Hang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
106
ดร.บุญเหลือ ใจมโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
107
ดร.ขนิษฐา ใจมโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
108
ดร.ชลอ รอดลอย รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง