ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายวิชาการ
1
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
2
พรสวรรค์ มณีทอง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
3
ปราการ ใจดี อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
4
ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
5
ทยากร สุวรรณภูมิ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
6
อดิศร สวยฉลาด อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
7
พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
8
ดร.ศิริกร อิ่นคำ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
9
ชลาพันธ์ อุปกิจ อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
10
วราภรณ์ ภูมลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
11
นันทิยา สมสรวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
12
เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
13
ธงชัย ปันสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
14
ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15
ดร.ชุติกานต์ รักธรรม รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
16
ดร.เกวลิน จันทะเดช อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
17
จิตรลดา มูลมา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18
นริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
19
ดร.ฤทัย พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20
พชรวลี กนิษฐเสน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
21
อัจฉริยา ครุธาโรจน์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23
Mr. Richard Lawrence Mann อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24
ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25
นิรมล ทะจะกัน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26
Daniel Warren Riddle อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
27
John Ilines Gary อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28
อัจฉรา กวงไหม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
29
สิริรัตน์ วาวแวว อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
30
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
31
นิชธาวัลย์ ฟูคำ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
32
ดร.สุกัญญา แซ่โก อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
33
Wang Huan อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
34
สุพรรณิการ์ วงค์สุตา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
35
ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
36
ดร.วิศท์ เศรษฐกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
37
พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
38
เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
39
รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40
วรญา จตุพัฒน์รังสี อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
41
ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
42
นิศาชล พรมดี อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
43
จาตุรนต์ วรรณนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
44
ประภาพร แสงบุญเรือง อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
45
อัคจร แม๊ะบ้าน อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
46
อาระดา พุ่มไพศาลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
47
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
48
พฤกษา เครือแสง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
49
เกียรติสุดา โสดามรรค อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
50
ฐาปนี ชุมพลวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
51
วิไลลักษณ์ พรมเสน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
52
ปวีณา งามประภาสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
53
ขัตติยา ขัติยวรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
54
กิ่งแก้ว ทิศตึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
55
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
56
ธนุพงษ์ ลมอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
57
อมาพร ปวงรังษี อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
58
ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
59
อำนาจ สงวนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
60
ดร.พงศธร คำใจหนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
61
วิเชิด ทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
62
ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
63
ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
64
วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
65
ชนม์ธนัช สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
66
รพีพรรณ จักร์สาน อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
67
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
68
ตุลาภรณ์ แสนปรน อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
69
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
70
ดร.สุภาวดี ยาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
71
ดร.อรทัย สุขจ๊ะ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
72
ทัตพิชา สกุลสืบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
73
ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
74
นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
75
ชัยเนตร ชนกคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
76
สิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
77
ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
78
ประหยัด ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
79
ดร.อนันต์ อุปสอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
80
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
81
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
82
กิตติญา ตุ้ยคำ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
83
ธีวรา จันทรสุรีย์ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
84
อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
85
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
86
เสาวรีย์ บุญสา อาจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
87
อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
88
อัมฤตา สารธิวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
89
ณัฐพงษ์ คันธรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
90
ดร.ธนพร หมูคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
91
Dr.Truong Thi Hang รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
92
ดร.บุญเหลือ ใจมโน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
93
ดร.ขนิษฐา ใจมโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง