www.human.lpru.ac.th/husocculture
หน้าแรก | นโยบาย | คณะกรรมการ | โครงการ | สรุปผลโครงการ

 
คณะกรรมการอำนวยการ
     
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กรรมการ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
       
  อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ประธานคณะกรรมการ
  อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม กรรมการ
  อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ กรรมการ
  อาจารย์สุภาวดี ยาดี กรรมการ
  อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน กรรมการ
  อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ กรรมการ
  อาจารย์เจษฎา ทองสุข กรรมการ
  อาจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการ
  อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน กรรมการ
  อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน กรรมการ
  อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม กรรมการ
  อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ กรรมการ
  นายวัชระ ชุมภูชนะภัย กรรมการ (นายกสโมสรนักศึกษา)
  นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน
       
  นางสาวนิตยา เตวา ประธานคณะกรรมการ
  นางจันทร์ฟอง มงคล กรรมการ
  นางสาวรัตติยา ทวีกุล กรรมการ
  นางสาวเยาวภา แปงแสน กรรมการ
  นางสาวปิยนันท์ จ๊ะเฮิง กรรมการ
  นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์ กรรมการ
  นางสาวระวีวรรณ แสนปั๋ง กรรมการ
  นางสาวจุทามาศ สุวิมลเจริญ กรรมการ
  นางสาวฤทัย นภาสกุลคู กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง