www.human.lpru.ac.th/husocculture

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
  อาจารย์อมาพร ปวงรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
  อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  อาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์
  นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะกรรมการการบริหารการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       
  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ประธานคณะกรรมการ
  อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ กรรมการ
  อาจารย์อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ กรรมการ
  อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ กรรมการ
  อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ กรรมการ
  อาจารย์วิไลวรรณ เข้มขัน กรรมการ
  อาจารย์สุภาวดี ยาดี กรรมการ
  อาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา กรรมการ
  อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค กรรมการ
  อาจารย์รพี ศรีจงใจ กรรมการ
  อาจารย์นิศาชล พรมดี กรรมการ
  อาจารย์วิศท์ เศรษฐกร กรรมการ
  อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม กรรมการ
  อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย กรรมการ
  อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ กรรมการ
  อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว กรรมการ
  อาจารย์ธีวรา จันทรสุริย์ กรรมการ
  อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ กรรมการ
  อาจารย์เจษฎา ทองสุข กรรมการ
  อาจารย์ธงชัย ปันสุข กรรมการ
  อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์ กรรมการ
  อาจารย์อดิศร สวยฉลาด กรรมการ
  อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส กรรมการ
  อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน กรรมการ
  อาจารย์ ดร.Truong Thi Hang กรรมการ
  นางเจนจิรา เชิงดี กรรมการ
  นางรัตติยา ทวีกุล กรรมการ
  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง กรรมการ
  นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง