ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 


การใช้รหัสผ่านของผู้อื่นถือเป็นความผิด

การเข้าระบบ :
 1. สำหรับนักศึกษาให้ระบุ "ชื่อผู้ใช้" เป็นรหัสนักศึกษา 11 หลัก และระบุ "รหัสผ่าน" เป็นวันเดือนปีเกิด เช่น
     ชื่อผู้ใช้    :  44123260148
     รหัสผ่าน  :  18012529 (18 มกราคม 2529) โดยไม่เว้นวรรค
 2. นักศึกษาคนใดที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ให้มาติดต่อที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 1