เอกสารประกอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแผ่นดิน)
ไฟล์ประกอบ

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

เอกสารหมายเลข 2 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงานฯ

เอกสารหมายเลข 3 ประกาศทุนวิจัยงบแผ่นดิน 2561

เอกสารหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เอกสารหมายเลข 5 ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

เอกสารหมายเลข 6 ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ-ฯ

เอกสารหมายเลข 7 ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยตัวอย่างสัญญาและเอกสตาราง ปปช.05

เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอร์มกำหนดราคากลางโครงการวิจัย

เอกสารหมายเลข 9 ตัวอย่างสัญญา

เอกสารหมายเลข 10 เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารหมายเลข 11 ตัวอย่างบันทึกขอเบิกเงินงวดที่-1

เอกสารหมายเลข 12 ใบสำคัญรับเงิน

เอกสารหมายเลข 13 ตัวอย่างรายงานการเงิน

เอกสารหมายเลข 14 หนังสือเปิดบัญชี

เอกสารหมายเลข 15 แบบฟอร์มรายงานการเงิน


เอกสารตัวอย่าง

ตัวอย่าง-ปปช.05

ตัวอย่างตารางเบิกเงินงวดที่-2

: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

Email : Husocfamily@gmail.com

Follow Usจำนวนผู้เข้าชม 29864 ครั้ง