งานพัสดุและการเงิน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน
พรบ / ระเบียบ / ประกาศ
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได พ.ศ. ๒๕๖๐

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

  โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

  Email : Husocfamily@gmail.com

  Follow Us  จำนวนผู้เข้าชม 41678 ครั้ง