กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

รอบโควตาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 61 - 31 มกราคม 62

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วันที่รับสมัคร 5 พฤศจิกายน 61 - 15 ธันวาคม 61

TCAS รอบที่ 2 Quota

วันที่รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ 62 - 25 เมษายน 62