งานบริหารงานทั่วไป

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรรู้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน หรือการทำทัณฑ์บน กรณีการทำผิดจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๓
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การสั่งพักราชการ หรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2551
 • การสอบสวนพิจาณา พ.ศ. 2551
 • การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2551
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 • การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • จรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. 2550
 • จรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรรู้
  การจัดทำแบบข้อตกลง (TOR) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 •   การจัดทำแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 •   แบบ TOR ประเภทสายผู้บริหาร

 •   แบบประเมินผลผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 •   แบบ TOR บุคลากรประเภทสายวิชาการ

 •   แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรประเภทสายวิชาการ

 •   คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะบุคลากรประเภทสายวิชาการ

 •   แบบ TOR ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ

 •   แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป

 •   ตัวอย่างการกรอกแบบข้อตกลง (TOR)

 •   แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

 •   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 •   แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ

 •   แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน

 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
 •   สัญญาศึกษาต่อต่างประเทศ (ข้าราชการ)

 •   สัญญาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ข้าราชการ)

 •   แบบรายงานผลการศึกษา

 •   แบบรายงานตัวกลับจากการศึกษาต่อ

 •   แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

 •   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ

 •   แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีศึกษาต่อภายในประเทศ)

 •   สัญญาลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย

 •   สัญญาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (พนักงานฯ)

 •   แบบขอสนับสนุนค่าหน่วยกิต (กรณีศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

 •   แบบขอรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา (กรณีศึกษาต่อภายในประเทศ)

 •   แบบคำขอเพิ่มวุฒิ

 •   แบบขอรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา (สกอ.) และแบบรายงานผลการศึกษา


 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

  โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

  Email : Husocfamily@gmail.com

  Follow Us  จำนวนผู้เข้าชม 41674 ครั้ง