งานหลักสูตร

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ
ข้อบังคับ
 • มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (มคอ.1)
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
 • เล่ม-มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตฐานที่เกี่ยวข้อง-กรกฏาคม-2553 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548) สกอ.
 • เล่ม-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา-พ.ศ.-2558 สกอ.
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ.2554 (มคอ.1)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
 • ประกาศ
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เรื่อง หลักการและวิธีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2559
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติตามกรอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ.2559
 • แบบฟอร์มแบบฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตรเสนอคณะกรรมการ
  แบบฟอร์มพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร
  แบบฟอร์ม มคอ.7 (งานประกัน)
  มคอ.02
  มคอ.03
  มคอ.04
  มคอ.06

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

  โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

  Email : Husocfamily@gmail.com

  Follow Us  จำนวนผู้เข้าชม 41680 ครั้ง