face book   twitter
  Admin Login  
   
เข้าสู่ระบบ
     ตรวจสอบผลการเรียน
     ปฏิทินวิชาการ
     กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
     ตารางสอน
     ตารางเรียน
     ตารางสอบ
     แผนการศึกษา
     รายวิชา
     แนวการสอน (มคอ.3)
     คุณลักษณะบัณฑิต
          ที่พึงประสงค์
     พฤติกรรมอันพึง
          ประสงค์ด้านคุณธรรมฯ
     แนวทางส่งเสริม
          พฤติกรรมคุณธรรมฯ
 

     แผนงาน/โครงการ
     งานวิจัย
     งานวิจัยเผยแพร่
     งานบริการวิชาการ
     นักศึกษา
     บัณฑิต
     ศิษย์เก่า
 

     เข้าชม  27,390
 

ประมวลภาพ
สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประมวลภาพ
ดนตรีสัญจร
ประมวลภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านดนตรี
ประมวลภาพ
ทำบุญอาคารเรียนสาขาวิชาดนตรี
ประมวลภาพ
พี่สอนน้องบ้านแม่ตา
ประมวลภาพ
เส้นทางนักดนตรีและ Cleaning Day
ประมวลภาพ
พี่สอนน้องเรียนเล่นดนตรี
ประมวลภาพ
ดนตรีสัญจร
ประมวลภาพ
อบรมการผลิตผลงานทางดนตรี
ประมวลภาพ
เสริมทักษะการเรียบเรียงเสียงประสาน
สำหรับวงแบนด์
       
ประมวลภาพ
ราชภัฏลำปางคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
ประมวลภาพ
ดนตรีสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง
       
ประมวลภาพ
เสริมทักษะการผลิตผลงานดนตรี
ด้วยคอมพิวเตอร์
ประมวลภาพ
เตรียมความพร้อมทักษะการปฏิบัติ
เครื่องเป่า

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |  Copyright   2012 All Rights Reserved.