หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Quality Assurance Unit