รอบรายงาน เดือน :  ปีการศึกษา

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้)

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นนระดับปริญญาตรี