รอบรายงาน เดือน :  ปีการศึกษา

ตาราง ส.3
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ สมศ. 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เพิ่มเติม)

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นนระดับปริญญาตรี