รอบรายงาน เดือน :  ปีการศึกษา

ตาราง ส.1 ผลการติดตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นนระดับปริญญาตรี