แบบรายงาน มคอ.7 ระดับปริญญาตรี (doc)
 แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (รอบ 6 เดือน) ระดับปริญญาโท (doc)
 แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (รอบ 6 เดือน) ระดับปริญญาตรี (doc)
 มคอ.2 และ มคอ.02 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ณ วันที่ 3 มิ.ย. 58) (rar)
 แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (เปลี่ยนแปลง) ระดับปริญญาโท (doc)
 แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (เปลี่ยนแปลง) ระดับปริญญาตรี (doc)
 แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (doc)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (doc)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 (doc)
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 (rar)
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (pdf)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (doc)