ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50388
ชื่อ - สกุล :
วิไลวรรณ เข้มขัน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
wiwan_view_00@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในตำนานท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง