ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50373
ชื่อ - สกุล :
ธีวรา จันทรสุรีย์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Teewara.zh@gmail.com

การศึกษา :
 MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Jinan University, China

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การพัฒนาหนังสือ DAISY เสริมทักษะฟังพูดภาษาจีนสำหรับผู้พิการทางสายตา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2559, ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับอบรมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการรถสี่ล้อรับจ้าง อ.เมือง จ.ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง