ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50369
ชื่อ - สกุล :
ดร.บุญเหลือ ใจมโน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 Ph.D. (Sanskrit), University of Delhi, India

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การสร้างคำประสมของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น : การศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรของจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง