ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50363
ชื่อ - สกุล :
เอกวิทย์ เมธาชยานันท์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Wit-Vilz@hotmail.com

การศึกษา :
 M.Ed. (Teaching Chinese To Speakers of Other Languages), Chongqing University

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง