ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50362
ชื่อ - สกุล :
วารินทร์ วงษ์วรรณ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
wwongwan@hotmail.com

การศึกษา :
 วท.ม. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง