ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50353
ชื่อ - สกุล :
กิตติญา ตุ้ยคำ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language), Yunnan Normal University

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การพัฒนาทักษะภาษาจีนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง