ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50344
ชื่อ - สกุล :
อิศรากร พัลวัลย์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาดนตรี
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ดุริยศิลป์), วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การสร้างสรรค์บทเพลงเปียโน เพลงพื้นบ้านล้านนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อการทดลองและพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานของสถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2558, ชุดฝึกซ้อมเทคนิคการเหยียบแพดเดิ้ล (Pedal) เปียโนสำหรับนักศึกษารายวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2557, ชุดฝึกซ้อมคีย์บอร์ดนอกเวลาเรียนสำหรับนักศึกษารายวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง