ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50292
ชื่อ - สกุล :
ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
nueakwna@hotmail.com

การศึกษา :
 M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Yunnan Normal University

ผลงานวิจัย :
1. 2558, การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยใช้การสอนแบบ CBL (Creative Based Learning) ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาจีน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, การศึกษารูปแบบการเรียนภาษาจีนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาจีน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2556, การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนในระบบพินอินของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยใช้ชุดฝึกทักษาะสำเร็จรูปของ Hanban, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2556, การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ประชุมวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ไข่มุกหล่นบนจานหยก... จีนศึกษาภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม"
2. 2557, การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยใช้การสอนแบบ CBL (Creative Based Learning) ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาจีน, การประชุมทางวิชาการระดัับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง