ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50264
ชื่อ - สกุล :
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Phanuphat1980@gmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิจัย :
1. 2559, นิทานพื้นบ้านจากอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง : ลักษณะเด่นคุณค่าและความสัมพันธ์กับสังคม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, พระมหาชนก : การดัดแปลงวรรณกรรมชาดกในพระพุทธศาสนาสู่วรรณกรรมรูปแบบอื่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง