ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50253
ชื่อ - สกุล :
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
thepsuwan@yahoo.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานวิจัย :
1. 2561, การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. 2559, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2557, แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง