ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50030
ชื่อ - สกุล :
สุภาพ ต๊ะใจ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
pngteem@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2557, ภูมิวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกับความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, Megalithic Culture with Water Management Systems of Ancient Urban in Waterfront Asian Cultural Landscape, 2014, p 71 - 76, Waterfront Asian Cultural Landscape, 2014, p 71 - 76

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง