ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50022
ชื่อ - สกุล :
วิเชิด ทวีกุล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
aing4101@hotmail.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การสร้างประวัติศาสตร์ลำปางโดยปัญญาชนท้องถิ่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2557, ว่าด้วยความ(ไม่)รู้ และโครงสร้างแห่งความ(ไม่)รู้ เกี่ยวกับชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทของเชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2556, การบูรณาการเทคนิคการสืบเสาะความรู้เข้ากับกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2558, ว่าด้วยความ(ไม่)รู้และโครงสร้างแห่งความ(ไม่)รู้เกี่ยวกับชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทของเชียงใหม่, ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
2. 2558, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุมชนชนบทเชียงใหม่ยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 - 3 ก.ย. 2558 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์
3. 2556, กลุ่มทุนใหม่แบบไทย กรณีศึกษา : กลุ่มทุนชินคอร์ปอเรชั่น พ.ศ. 2530 - 2540 อ.วิเชิด ทวีกุล การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 ความรู้สู่เชิงพาณิชย์นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียนพรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง