ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30429
ชื่อ - สกุล :
ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง