ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30428
ชื่อ - สกุล :
จุฑามาศ สุวิมลเจริญ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง