ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
30231
ชื่อ - สกุล :
พัชราวรรณ กันทะวงศ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ :
patcharawan_joy@hotmail.com

การศึกษา :
 บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง