ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0131
ชื่อ - สกุล :
ประหยัด ช่วยงาน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
popeang@yahoo.com

การศึกษา :
 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง