ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0088
ชื่อ - สกุล :
ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์
อีเมล์ :
Thanawit_joe@hotmail.com

การศึกษา :
 ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การประเมินมาตรฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การปริวรรตคัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. 2558, รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน คอรัปชั่นในองค์กร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2558, แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จในการบริหารงานสาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. 2558, การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. 2558, พัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2555, การศึกษาและพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, Proceeeding งานวิจัยด้านการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (4.4-5)

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง