ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0053
ชื่อ - สกุล :
นิตยา เตวา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สำนักงานคณบดี
ประเภท :
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย :

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง