336/2561
28/6/2561
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล เดินทางไปราชการเพื่อสัมมนาวิชาการ การเมืองการปกครองไทย 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
344/2561
31/5/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันที่6-7 มิถุนายน 2561
348/2561
31/5/2561
อาจารย์ ประภาพร แสงบุญเรือง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฏหมาย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
349/2561
31/5/2561
อาจารย์ อาระดา พุ่มไพศาลชัย อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม\"อนาคตประเทสไทยโจทย์วิจัยเพื่อประชาชน\" ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-21 มถุนายน 2561
346/2561
31/5/2561
อาจารย์ปราการ ใจดี ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรม กิจกรรมอบรมงานมหกรรมคีตเภรี ณ ลำปาง,เชียงราย,พิษนุโลก,นครสวรรค์ ในวันที่1-3,6-8,11-13,16-18
342/2561
31/5/2561
อาจารย์ เจษฎา ทองสุข ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ \"Crru international Conference and Art work shop 2018 ในวันที่11-14 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย
343/2561
31/5/2561
อาจารย์ธงชัย ปันสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกร อิ่นคำ อาจารย์พลับ บุญสวน ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ \"CRRU International Conference and work shop 2018\" ในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
347/2561
31/5/2561
อาจารย์ นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ไปราชการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพภาคี ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2561
341/2561
30/5/2561
อาจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นนักวิจัยโครงการเป็นที่ปรึกษาการคัดเลือกองค์กรส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดสตูล ในวันที่4 และ วันที่802561
340/2561
30/5/2561
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการเพื่อ เป็นคณะกรรมการตรวจการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่1 มิถุนายน 2561
337/2561
28/5/2561
อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
338/2561
28/5/2561
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อขอเชิญประชุมขยายและเสริมสร้างสมรรถนะนักปฏิบัติการทางสังคม้พื่อร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
209/2561
28/5/2561
นางสาวนิตยา เตวา ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรประจำปี ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561
335/2561
25/5/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการเพื่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ วิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียน นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
334/2561
24/5/2561
อาจารย์ อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการเพื่อมีกำหนดการนิเทสนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ณ จังหวัดลำพุน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
329/2561
23/5/2561
อาจารย์ ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภาภรณ์ ไปราชการเพื่อเป็นประธานกรรมการการปรเะเมิณคุนภาพการศึกษาภายใน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
332/2561
23/5/2561
อาจารย์ปรากร ใจดี ไปราชการเพื่อเป็นวิยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรม กิจกรรมอบรมการสร้างความเข้าใจมหกรรมคีตเภรี วิถีถิ่นวิถีไทย ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่24-25 พฤษภาคม 2561
330/2561
23/5/2561
อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ไปราชการเพื่ออบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561
327/2561
22/5/2561
อาจารย์ ดรใ บัณศิกาญจ ตั้งภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมแสน นายธวัชชัย ปันโท๊ะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
328/2561
22/5/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang ไปราชการ เพื่อจัดทำโครงการสัมนาการเขียนบทความคติชนวิทยาสำหรับนักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต ณ มหาวิยาลัยนเรศวร จังหวักพิษนุโลก ในวันที่1 และวันที่3 มิถุนายน 2561
325/2561
21/5/2561
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมการประเมินสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561
326/2561
21/5/2561
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ไปราชการเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมณ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน ในวันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561
325/2561
21/5/2561
อ.สุวรัฐ แลสันกลาง เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561
324/2561
21/5/2561
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส สังคมผู้สูงอายุวัยบานชื่น ณ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่23 พฤษภาคม 2561
323/2561
21/5/2561
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภาภรณ์ ไปราฃการ เพื่อจะดำเนินการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ
310/2561
9/5/2561
อ.ดร.ธนพร หมูคำ ,ผศ.สุภาวดี ยาดีและ ผศ.ดร. Truong Thi Hang เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
314/2561
9/5/2561
อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ และ อ.กิตติญา ตุ้ยคำ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพมหานคร ณ จ.กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561
309/2561
9/5/2561
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเครือข่าววิทยาไทย ครั้งที่ 1 จ.กรุงเทพ วันที่ 7-10 มิถุนายน 2561
305/2561
7/5/2561
อ.นิรมล ทะจะกัน,อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย และ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน Academics Word 270 International Conference on Language Literature and Culture ในวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2561 จ.กรุงเทพมหานคร
306/2561
7/5/2561
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ เดินทางไปราชการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
308/2561
7/5/2561
อ.สุภาวดี ยาดี อ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ ภาณุภัทรธนวัฒนและ อ.วิไลวรรณ เข้มขัน เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
303/2561
3/5/2561
อ.อมาพร ปวงรังษี และ น.ส.ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส่ สังคมผู้สูงวัยบานชื่่น วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
163/2561
3/5/2561
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Effective Presentation and Meeting in English for AEC วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ จ.กรุงเทพมหานคร
304/2561
3/5/2561
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ ไปราชการเพื่อประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย(ครั้งทีี่1) ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7-10มิถุนายน 2561
301/2561
2/5/2561
อ.สิริรัตน์ วาวแวว และ อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ เดินทางไปประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จังหวัดกรุงเทพ
207/2561
2/5/2561
อ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร เดินทางไปราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นนักวิจัยโครงการที่ปรึกษาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ณ จ.ลำพูน วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2561
298/2561
2/5/2561
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน เดินทางเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การพัฒนาคุณธรรม วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ จ.เชียงใหม่
299/2561
2/5/2561
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน เดินทางเป็นวิทยากร โครงการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561
300/2561
2/5/2561
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน เดินทางเป็นวิทยากรโครงการ \"ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ\" วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือ จ.ลำปาง
297/2561
1/5/2561
อ.ปวีณา งามประภาสม เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติ UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ในวันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 ณ จ. กรุงเทพมหานคร
293/2561
30/4/2561
อ.ขัตติยา ขัติยวรา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสภาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2561 ณ จ.ตรัง
292/2561
27/4/2561
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมเวทีแรกพบระหว่างหน่วยจัดการระดับจังหวัดและทีมสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ จ.กรุงเทพมหานคร
291/2561
26/4/2561
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท และ อ.นิชธาวัลย์ ฟูคำ เดินทางไปราชการ จ.กรุงเทพมหานคร วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561
1053/2561
20/4/2561
อ.ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา ผศ.ประหยัด ช่วยงาน และ อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลางไปราชการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ระยอง วันที่ 27-30 เมษายน 2561
1057/2561
20/4/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ อ.กิตติยา ตุ้ยคำ
286/2561
18/4/2561
อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ และ อ.กิตติญา ตุ้ยคำ เดินทางไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 25-27 เมษายน 2561
284/2561
18/4/2561
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ เดินทางไปราชการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
221/2561
13/4/2561
อ.นิตยา มูลปินใจพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปราชการ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
279/2561
11/4/2561
อ.อัจฉรา กวงไหม เดินทางไปราชการจ.กรุงเทพ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561
278/2561
11/4/2561
อ.ดร.ธนพร หมูคำ เดินทางไปราชการจ.เชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
280/2561
11/4/2561
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน เดินทางไปราชการจ.กรุงเทพ วันที่ 18-21 เมษายน 2561
281/2561
11/4/2561
น.ส.ปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน 2561
277/2561
9/4/2561
อ.วารินทร์ วงษ์วรรษ ไปราชการ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27-29 เมษายน 2561
276/2561
9/4/2561
ผศ.พฤกษา เครือแสง เดินทางไปราชการ อ.งาว และ อ.วังเหนือ วันที่ 10-11 เมษายน 2561
273/2561
5/4/2561
ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ เดินทางไปราชการ จ.กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 เมษายน 2561
274/2561
4/4/2561
อ.ฐาปนีย์ ชุมพลวงศ์ เดินทางไปราชการ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27-29 เมษายน 2561
272/2561
4/4/2561
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ และ อ.ธงชัย ปันสุข พร้อมด้วยนักศึกษา เดินทางไปราชการ จ.ระยอง วันที่ 8-11 เมษายน 2561
270/2561
4/4/2561
อ.ปวีณา งามประภาสม เดินทางไปราชการ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27-30 เมษายน 2561
908/2561
30/3/2561
ร่วมสวดอภิธรรมในงานศพ อ.ชินรัตน์ ม่วงงาม ภรรยา ผศ.ชาตรี ม่วงงาม
188/2561
28/3/2561
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง เดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 (ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ)
178/2561
27/3/2561
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส เดินทางไปราชการจังหวัดกรุงเทพ วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 (นำเสนอบทความวิจัย)
247/2561
23/3/2561
อ.เสาวรีย์ บุญสา พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปราชการจังหวัดลำพูน โครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. (วันที่ 26 มีนาคม 2561)
245/2561
22/3/2561
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (วันที่30 มีนาคม 2561)
244/2561
22/3/2561
อ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร เดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเอง (28 มีนาคม 2561)
230/2561
22/3/2561
นายอุเทน หินอ่อน ไปราชการจ.ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการระบบคลังข้อมูล วันที่ 22 มีนาคม 2561
243/2561
20/3/2561
นายธีรศักดิ์ พรมเสน เดินทางไปราชการจ.ลำปาง เพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดฐานข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2561
796/2561
20/3/2561
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก เดินทางไปราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา (วันที่ 22-23 เมษายน 2561)
242/2561
20/3/2561
อ.วราภรณ์ ภูมลี เดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วันที่ 26 มีนาคม 2561
241/2561
20/3/2561
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายแผน เดินทางเข้าร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 27-29 เมษายน 2561
235/2561
19/3/2561
อ.นันทิยา สมสรวย เดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23 มีนาคม 2561
771/2561
19/3/2561
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก เดินทางไปราชการ จ.กรุงเทพมหานคร อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018 วันที่ 24-26 เมษายน 2561
236/2561
19/3/2561
นายธีรศักดิ์ พรมเสน เดินทางไปราชการจ.เชียงใหม่ เพื่ออบรมการสร้างความตระหนักด้านความั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ วันที่ 27 มีนาคม 2561
785/2561
17/3/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ อ.ณัฎฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
232/2561
16/3/2561
อ.ประภาพร แสงบุญเรือง ไปราชการเพื่อนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
233/2561
16/3/2561
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม เดินทางไปราชการเพื่อจัดทำหนังสือและเก็บข้อมูล เรื่องล้ำค่าเหนือกาลเวลา ณ จ.นครปฐม วันที่ 29 - 2 เมษายน 2561
231/2561
16/3/2561
อ.อิสรากร พัลวัลย์เดินทางไปราชการจังหวัดกรุงเทพ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดนตรี วันที่ 1-3 เมษายน 2561
229/2561
16/3/2561
ผศ.ว่าที่รต.ดร.นิรันดร์ ภักดี เดินทางไปราชการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
0471/2561
15/3/2561
ให้ข้าราชการและบุคลากรไปราชการโครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
225/2561
15/3/2561
น.ส.ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ เดินทางไปราชการจ.ลำปาง เพื่อดำเนินโครงการศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 20 มีนาคม 2561
220/2561
13/3/2561
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม เดินทางไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 (เวทีทำความเข้าใจแก่ทีมประเมินหน่วยจัดการระดับจังหวัด)
219/2561
13/3/2561
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง เดินทางไปราชการ จ.กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มีนาคม 2561 (ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ)
222/2561
13/3/2561
ผศ.ดร.ณัฎฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ เดินทางไปราชการจ.เชียงรายเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2561
220/2561
13/3/2561
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม เดินทางไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 (เวทีทำความเข้าใจแก่ทีมประเมินหน่วยจัดการระดับจังหวัด)
221/2561
13/3/2561
อ.นิตยา มูลปินใจ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ \"ชาติพันธุ์สังสรรค์ ภาษา-วัฒนธรรม\" วันที่ 20-22 เมษายน 2561
674/2561
12/3/2561
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ และ ผศ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2561
209/2561
11/3/2561
น.ส.กนกวรรณ กาทะบุตร เดินทางไปราชการจ.กรุงเทพ วันที่ 26-29 เมษายน 2561 (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร)
207/2561
9/3/2561
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง เดินทางไปราชการจ.เชียงราย วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 (ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์ฯ)
205/2561
9/3/2561
อ.นิตยา มูลปินใจ พร้อมด้วยคณะเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 (นำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 4 ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)
206/2561
9/3/2561
อ.อัมฤตา สารธิวงค์ เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 23-23 มีนาคม 2561 (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ)
203/2561
7/3/2561
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (จัดทำหนังสือเดี่ยวเบญจรงค์ฯ)
202/2561
6/3/2561
คณะกรรมการโครงการแนะแนว แก้ไขปัญหาและจัดการความเสี่ยงแก่นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
196/2561
6/3/2561
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน เดินทางไปราชการจ.กรุงเทพ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (โครงการประเมินผลหน่วยจัดการ)
197/2561
6/3/2561
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 (สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกฯ)
195/2561
5/3/2561
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ เดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม วันที่ 20-22 เมษายน 2561 (ประชุมวิชาการ ชาติพันธุ์สังสรรค์ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน)
196/2561
5/3/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 8 มีนาคม 2561 (นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะฯ)
616/2561
2/3/2561
อ.ขัตติยา ขัติยวรา เดินทางไปราชการต่างประเทศ วันที่ 26-29 มีนาคม 2561 (เสนอผลงานวิจัย)
193/2561
2/3/2561
อ.วราภรณ์ ภูมลี และคณะเดินทางไปราชการจังหวัดแพร่ วันที่ 7 มีนาคม 26561 (ศึกษาดูงานปฏิบัติงานการย้อมผ้าสีธรรมชาติ)
166/2561
1/3/2561
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ และคณะไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 1 มีนาคม 2561 (ทัศนศึกษาอุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)
186/2561
28/2/2561
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 (ประชุมสรุปผลการวิจัย)
564/2561
23/2/2561
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา เดินทางไปราชการเกี่ยวกับการบริหารงานหอพักอาคารและบุคลากร ณ ม.แม่โจ้และ ม.ราชภัฏเชียงราย และ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
179/2561
23/2/2561
อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ พร้อมคณะ เดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 (โครงการChinese for Child พี่สอนน้อง ณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา)
176/2561
22/2/2561
อ.วารินทร์ วงษ์วรรษ ไปราชการ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง
175/2561
22/2/2561
อ.พชรวลี กนิษฐเสน ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
174/2561
22/2/2561
อ.นิศาชล พรมดี ,อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561
169/2561
21/2/2561
อ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ไปราชการวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
172/2561
21/2/2561
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม,อ.วิธธวัช ปินทะสาย ไปราชการจังหวัดตราดและจังหวัดชลบุรี วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
170/2561
21/2/2561
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ไปราชการจังหวัดแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์อำเภอสูงเม่น)
165/2561
20/2/2561
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
168/2561
20/2/2561
อ.นิตยา มูลปินใจ ไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน)
158/2561
20/2/2561
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน เดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย อ.เสริมงาม)
159/2561
20/2/2561
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน ไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย)
167/2561
20/2/2561
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ ไปราชการจังหวัดลำปางวันที่ 1 มีนาคม 2561 (ทัศนศึกษานอกสถานที่ อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน)
161/2561
20/2/2561
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนแม่พริก)
162/2561
20/2/2561
อ.ปวีณา งามประภาสม และคณะไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนแมืองปานวิทยา)
164/2561
20/2/2561
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม)
163/2561
20/2/2561
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนพานพิทยาคม)
155/2561
19/2/2561
อ.อิสรากร พัลวัลย์ เดินทางไปราชการจังหวัดลำพูน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม)
157/2561
19/2/2561
น.ส.นฤทัย นภาสกุลคู และคณะ ไปราชการจังหวัดลำพูน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้าง)
156/2561
19/2/2561
อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ และคณะไปราชการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 (แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพครู)
152/2561
16/2/2561
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 (โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมการแปรรูปขยะ อ.แม่ทะ)
144/2561
15/2/2561
นายอุเทน หินอ่อน ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
145/2561
15/2/2561
ผศ.พฤกษา เครือแสง,อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี ไปราชการจังหวัดเชียงรายวันที่ 22-23 มีนาคม 2561
146/2561
15/2/2561
อาจารย์สุภาวดี ยาดี ไปราชการจังหวัดเลย วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561
138/2561
14/2/2561
อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค ไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานาคร วันที่ 14-17 มีนาคม 2561
139/2561
14/2/2561
ผศ.พฤกษา เครือแสง ไปราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 14-17 มีนาคม 2561
136/2561
13/2/2561
อ.เกียรติสุดา โสดามรรค พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องศึกษาดูงานเรือนจำกลางลำปาง ณ เรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง
129/2561
12/2/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 13 ,14 และ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านสัก,วัดบ้านวังผู อ.แม่พริก/วัดบ้านดงไชย อ.เถิน/วัดบ้านแก่น อ.สบปราบ/
130/2561
12/2/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาใส้เดือนดิน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
130/2561
12/2/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาใส้เดือนดิน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
131/2561
12/2/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ณ เทศบาลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
132/2561
12/2/2561
นางรัตติยา ทวีกุล พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง
130/2561
12/2/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาใส้เดือนดิน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
125/2561
9/2/2561
อ.อรทัย สุขจ๊ะ ไปราชการวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ เทศบาลตำบลปงยางคก จ.ลำปาง และ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
124/2561
9/2/2561
อ.อรทัย สุขจ๊ะ ไปราชการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานที่ดิน จ.ลำปาง
123/2561
9/2/2561
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดเวทีวิจัย สสส.บูรณการกับการเรียนการสอนการวิจัยสาขาวิชาการเมืองและการปกครองในการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง
126/2561
9/2/2561
อ.ปภัสรา ผาคำ ไปราชการวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ /โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม-องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา จ.ลำปาง
118/2561
8/2/2561
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 28-31 มีนาคม 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒประสานมิตร กทม.
119/2561
8/2/2561
อ.อดิศร สวยฉลาด ไปราชการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนดงเจนวิทยา อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
120/2561
8/2/2561
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน ไปราชการวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ ,โรงเรียนบ้านปิน ,โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
121/2561
8/2/2561
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ /อ.ะงชัย ปันสุข ไปราชการวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กทม.
122/2561
8/2/2561
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ KMUTNB 5 International Art Design Workshop 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.สมุทรสงคราม
116/2561
8/2/2561
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
113/2561
7/2/2561
อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
114/2561
7/2/2561
นางสาวทานตะวัน แปงจิตต์ ไปราชการวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วยพัฒนาครู ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
111/2561
7/2/2561
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ไปราชการวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
115/2561
7/2/2561
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องลงพื้นที่ภาคสนามโครงการบรรยายสาธารณะ พระเจ้าตากสินมหาราช-การกู้บ้านกูเมืองกับความสัมพันธ์ล้านนา ณ จังหวัดลำปาง
112/2561
7/2/2561
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
364/2561
6/2/2561
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน(นำนักศึกษาออกภาคสนาม) ณ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
135/2561
6/2/2561
ผศ.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัลย์ ไปราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
110/2561
6/2/2561
อ.ขัตติยา ขัติยวรา และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาสื่อกับการพัฒนา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง
099/2561
1/2/2561
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
104/2561
1/2/2561
ผศ.พฤกษา เครือแสง ไปราชการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ณ พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง
102/2561
1/2/2561
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท ไปราชการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมซีมอร์บูติค/บริษัทลานนา ฮอลิเดย์ ทราเวล/สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
103/2561
1/2/2561
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
100/2561
1/2/2561
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดโครงการบริการวิชาการการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(นักศึกษารุ่นที่ 12 ไปทัศนศึกษา) ณ จังหวัดจันทบุรี
101/2561
1/2/2561
อ.สิริรัตน์ วาวแวว/อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ ไปราชการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
300/2561
31/1/2561
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 \"มอกล้วยไข่เกมส์\" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
090/2561
31/1/2561
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ ไปราชการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ณ อ.วังเหนือ/อ.เมืองปาน/อ.งาว จ.ลำปาง
095-2561
30/1/2561
อ.ประภาพร แสงบุญเรือน ไปราชการวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องลงพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน ณ เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
094/2561
30/1/2561
ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ไปราชการวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ภูเก็ตแฟนตาซี จ.ภูเก็ต
092/2561
30/1/2561
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ ไปราชการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ณ อ.บ้านโฮ่ง/อ.เมือง จ.ลำพูน และ อ.เมือง จ.ลำปาง
091/2561
30/1/2561
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์/อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ณ อ.ลอง/อ.วังชิ้น จ.แพร่
093/2561
30/1/2561
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ ไปราชการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ณ อ.เกาะคา/อ.เถิน/อ.แม่พริก จ.ลำปาง
283/2561
30/1/2561
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่
089/2561
30/1/2561
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
086/2561
29/1/2561
อ.อรทัย สุขจ๊ะ พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
084/2561
29/1/2561
อ.ปภัสรา ผาคำ พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนสบจางวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
087/2561
29/1/2561
อ.อรทัย สุขจ๊ะ ไปราชการวันที่ 31 มีนาคม 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
085/2561
29/1/2561
อ.ปภัสรา ผาคำ พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง
261/2561
26/1/2561
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 29-30 มกราคม 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพืนที่อำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
260/2561
26/1/2561
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและการให้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
078/2561
25/1/2561
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ไปราชการวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมปานวิมาและโรงแรมสิบแสน จ.เชียงใหม่
076/2561
25/1/2561
อ.อัจฉรา กวงไหม/อ.นิรมล ทะจะกัน ไปราชการวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.ตราด
082/2561
25/1/2561
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 เรื่องเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส กทม.
079/2561
25/1/2561
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน พร้อมด้วยคณาจารยืและนักศึกษา ไปราชการวันที่ 26-28 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่
075/2561
25/1/2561
อ.นิรมล ทะจะกัน/อ.อัจฉรา กวงไหม ไปราชการวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่
081/2561
25/1/2561
นางรัตติยา ทวีกุล พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
080/2561
25/1/2561
อ.รพีพรรณ จักร์สาน/ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพื้นที่ จ.เชียงราย
073/2561
24/1/2561
ผศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ ไปราชการวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา กทม.
077/2561
24/1/2561
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ ณ ไร่รื่นรมณ์ และบ้านโพธนาราม จ.เชียงราย
070/2561
24/1/2561
ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ไปราชการวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
074/2561
24/1/2561
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 27-29 มกราคม 2561 เรื่องปฏิบัติงานนอกสถานที่ ณ โบราณสถานและแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.พะเยา และ จ.เชียงราย
071/2561
24/1/2561
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน ไปราชการวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
072/2561
23/1/2561
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ไปราชการวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
067/2561
22/1/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/นางสาวชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ ไปราชการวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ลำปาง
064/2561
22/1/2561
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการวันที่ 25 มกราคม,1และ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนพิริยาลัย และโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่
188/2561
22/1/2561
แต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
062/2561
19/1/2561
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการวันที่ 19-23 มกราคม 2561 เรื่องเป็นวิทยากรฝึกซ้อมวงมหาดุริยางค์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
063/2561
19/1/2561
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ไปราชการวันที่ 23-25 มกราคม 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า และ โรงแรมโซฟิเทล บางกอก สุขุมวิท กทม.
059/2561
18/1/2561
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องรับวิทยากรบรรยายรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมพื้นบ้านฯ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
060/2561
18/1/2561
นางสาวอัญชลี สามงามมี ไปราชการวันที่ 1 และ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องรับ-ส่ง วิทยากรในรายวิชาวรรณกรรมพื้นบ้านฯ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
057/2561
18/1/2561
ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันํ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
055/2561
18/1/2561
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช/อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว/โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง/โรงแรมอนันตรา จ.เชียงใหม่
058/2561
18/1/2561
อ.เสาวรีย์ บุญสา พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 22-24 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22-โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน
061/2561
18/1/2561
อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จ.สมุทรปราการ
052/2561
17/1/2561
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการวันที่ 23-26 มกราคม 2561 เรื่องเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
047/2561
16/1/2561
อ.วิไลวรรณ เข้มข้น พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จ.แพร่
046/2561
16/1/2561
อ.กิตติญา ตุ้ยคำ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
048/2561
16/1/2561
อ.อัจฉรา กวงไหม ไปราชการวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
044/2561
16/1/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
050/2561
16/1/2561
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 17-18 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา และโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
043/2561
16/1/2561
นางสาววิมลสิริ ห้วยหล่าย พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 17-19 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
041/2561
16/1/2561
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน ไปราชการวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
042/2561
16/1/2561
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่องเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
045/2561
16/1/2561
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ไปราชการวันที่ 24-26 มกราคม 2561 เรื่องเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
049/2561
16/1/2561
นายธีรศักดิ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 18-19 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
04/2561
16/1/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงพัฒนารายวิชาลำปางศึกษา กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา
037/2561
15/1/2561
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 17-19 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ จ.แม่ฮ่องสอน
032/2561
12/1/2561
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 22-24 มกราคม 2561 เรื่องเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน และ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
033/2561
12/1/2561
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
034/2561
12/1/2561
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
028/2561
12/1/2561
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพื้นที่ จ.ลำพูน
030/2561
11/1/2561
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน
027/2561
11/1/2561
นางรัตติยา ทวีกุล พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง
029/2561
11/1/2561
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน
0091/2561
11/1/2561
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-net ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จ.ลำปาง และ จ.แพร่
026/2561
10/1/2561
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น/นส.ธัญญาลักษณ์ ทะลือ ไปราชการวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง พระเจ้าตากสินมหาราช ณ ท่าอากาศยาน จ.ลำปาง
024/2561
10/1/2561
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส/อ.อัมฤตา สารธิวงศ์ ไปราชการวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง
020/2561
10/1/2561
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่
025/2561
10/1/2561
อ.อัญธิชา มั่นคง พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้าานการเรียนการสอน ณ เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
021/2561
10/1/2561
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 28 มกราคม 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่
019/2561
9/1/2561
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 12-13 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการบริการวิชาการ กัลยาณมิตร ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนน้ำโทก-หัวดง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
018/2561
9/1/2561
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 18-19 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการทัศนศึกษาและดูงาน ณ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย
0062/2561
9/1/2561
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 19-20 มกราคม 2561 เรื่องเข้าร่วมงานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
017/2561
9/1/2561
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน/อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการวันที่ 28-31 มกราคม 2561 เรื่องดำเนินโครงการความร่วมมือเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
011/2561
8/1/2561
อ.อมาพร ปวงรังษี/ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน/น.ส.ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ ไปราชการวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่องเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ทะ ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ลำปาง
010/2561
5/1/2561
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาร่า กทม.
009/2561
5/1/2561
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการวันที่ 5-7 มกราคม 2561 เรื่องเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.
007/2561
4/1/2561
อ.นิตยา มูลปินใจ/อ.อัญธิชา มั่นคง/อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องลงพื้นที่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
008/2561
4/1/2561
อ.ขัตติยา ขัติยวรา และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 17,23-24 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ณ บ้านมาย ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
004/2561
3/1/2561
อ.นิตยา มูลปินใจ ไปราชการวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
002/2561
3/1/2561
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์/อ.ชัยเนตร ชนกคุณ ไปราชการวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง
006/2561
3/1/2561
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการวันที่ 4-7 มกราคม 2561 เรื่องเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำองค์กรและนักปฏิบัติการทางสังคม ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต ศาลายา จ.นครปฐม
003/2561
3/1/2561
อ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข/อ.ดร.ธนพร หมูคำ ไปราชการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
665/2560
29/12/2560
นส.จุฑามาศ สุวิมลเจริญ/นส.ธัญญาลักษณ์ ทะลือ ไปราชการวันที่ 24-25 มกราคม 2561 เรื่องอบรมหลักสูตรการร่าง เขียน เกษียณหนังสือราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
660/2560
29/12/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่องศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีประตูผา ณ แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีประตูผา จ.ลำปาง
656/2560
26/12/2560
ผศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 6 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการออกภาคสนาม รายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ณ จังหวัดเชียงราย
657/2560
26/12/2560
อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมอนันตราเชียงใหม่ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
658/2560
26/12/2560
อ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข /อ.นิตยา มูลปินใจ และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 13 มกราคม 2561 เรื่องจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน ณ จังหวัดสุโขทัย
653/2560
25/12/2560
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ไปราชการวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 เรื่องเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อภาวะเป็นผู้นำ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จ.เชียงราย
654/2560
25/12/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน
3572/2560
22/12/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี/อ.วิศท์ เศรษฐกร/อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ดำเนินโครงการเวทีวิจัยสัมพันธ์สู่ลำปาง 4.0 ณ ดทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
650/2560
21/12/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม/ผศ.วิไลลักษณ์ และนักศึกษา พรมเสน ไปราชการวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
651/2560
20/12/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ไปราชการวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 เพื่อประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.
649/2560
19/12/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 เรื่องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ โบทานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
648/2560
19/12/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดเวทีงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
647/2560
19/12/2560
นางรัตติยา ทวีกุล พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
638/2560
18/12/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.อมาพร ปวงรังษี/น.ส.ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ ไปราชการวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องดำเนินโครงการศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ลำปาง
641/2560
18/12/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ/ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 26-30 ธันวาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
643/2560
18/12/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในวันที่่่่ 19 -21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
644/2560
18/12/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในวันที่่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
640/2560
18/12/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุม 3 rd National and International ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
645/2560
18/12/2560
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ไปราชการวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยการบูรณาการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.ตาก
634/2560
14/12/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี/อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ/ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการ 21-22 ธันวาคม 2560 เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ณ เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย
635/2560
14/12/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุม (สสส.) ณ สถาบันพระปกเกล้า กทม.
628/2560
14/12/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง/ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ไปราชการวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่องดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและพัฒนางานวิจัยนักศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดแพร่
577/2560
13/12/2560
ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งไปราชการวันทีี่ 12-17 พฤศจิกายน 2560(เพิ่มเติม)
629/2560
13/12/2560
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการ 25 ธันวาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ พื้นที่จังหวัดแพร่
631/2560
13/12/2560
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมสัมมนา 60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
630/2560
13/12/2560
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่
625/2560
8/12/2560
อ.รพีพรรณ จักร์สาน/ผศ.วิเชิด ทวีกุล/ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ไปราชการวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมสัมมนา 60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์ ทีทรรศน์สังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
626/2560
8/12/2560
อ.เจษฎา ทองสุข/อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เรื่องดำเนินโครงการครูบ้านนอกอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง อ.ลี้ จ.ลำพูน
624/2560
7/12/2560
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์/อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3354/2560
30/11/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ค.บ.5ปี ชั้นปีที่ 5) ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3355/2560
30/11/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ค.บ.5ปี ชั้นปีที่ 5) ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
615/2560
28/11/2560
อ.ปภัสรา ผาคำ ไปราชการวันที่ 30 พย-1 ธค 2560 เรื่องเข้าร่วมสัมมนาด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
613/2560
28/11/2560
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ/อ.ธงชัย ปันสุข ไปราชการวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 เรื่องศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพนอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่
612/2560
28/11/2560
อ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ไปราชการวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่องนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร
614/2560
28/11/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เรื่องลงพื่นที่ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
616/2560
28/11/2560
อ.sun fan ไปราชการวันที่ 25 ธค 2560 เรื่องเข้าร่วมโครงการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนชิงถ้วยรางวัลเจียงซู ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3308/2560
27/11/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 1 ธค 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3311/2560
27/11/2560
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 29-30 พย 60 เรื่องเข้าร่วมงาน CRRU OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
606/2560
21/11/2560
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์/อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ไปราชการวันที่ 25 พย 2560 เรื่องรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
607/2560
21/11/2560
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ ไปราชการวันที่ 22 พย 60 เรื่องอบรมนวัตกรรมการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ เทศบาลตำบลบ้านเวียง จ.พะเยา
3244/2560
21/11/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 22 พย 60 เรื่องรับฟังประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านวังยาว อ.สบปราบ จ.ลำปาง
608/2560
21/11/2560
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่ 22-24 พย 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน
601/2560
20/11/2560
อ.จาตุรนนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 23-26 พย 2560 เรื่องประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
602/2560
20/11/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 21 พย 60 เรื่องเข้าร่วมประชุมกิจกรรมบ้านพอเพียงร่วมกับครอบครัวอาสาฯ ณ อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
600/2560
20/11/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 22 พย 60 เรื่องเป็นล่ามในการสอบปากคำจำเลย ณ ศาลจังหวัดลำปาง
590/2560
17/11/2560
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ และคณะ ไปราชการวันที่ 28 พย 60 เรื่องจัดโครงการอบรมบริการวิชาการและแนวทางการศึกษาต่อ ณ อ.เมืองและ อ.เวียงสา จ.น่าน
598/2560
17/11/2560
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 23-24 พย 2560 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
605/2560
17/11/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ/ผศ.ดร.ขนิษฐา ในมโน ไปราชการวันที่ 20-21 พย 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เรื่องเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
589/2560
17/11/2560
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ และคณะ ไปราชการวันที่ 4 ธค 2560 เรื่องจัดโครงการอบรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ อ.ลองและ อ.สูงเม่น จ.แพร่
597/2560
17/11/2560
อ.กิตติญา ตุ้ยคำ พร้อมคณะฯ ไปราชการวันที่ 30 พย-2 ธค 2560 ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.สุพรรณบุรี เรื่องไปทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษา
3194/2560
16/11/2560
อ.วิศท์ เศรษฐกร ไปราชการวันที่ 16 พย 60 เรื่องดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน ในพื้นที่ 13 อำเภอ ณ ตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
595/2560
15/11/2560
อ.รพีพรรณ จักร์สาน/ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 20-24 พย 2560 เรื่องนิเทศนักศึกาาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง/จ.เชียงราย/จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน
592/2560
15/11/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 20 พย 2560 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
593/2560
15/11/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 21-24 พย 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน
591/2560
14/11/2560
แต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
584/2560
13/11/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 23,30 พย,3 ธค 2560 เรื่องรับส่งวิทยากรให้ความรู้รายวิชาสัมมนาวรรณกรรม ณ ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก
586/2560
13/11/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 26 พย 2560 เรื่องรับ-ส่งวิทยากรในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาอาเซียน ณ จังหวัดลำปาง
585/2560
13/11/2560
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน และคณะ ไปราชการวันที่ 16-17 พย 60 เรื่องเข้าร่วมสัมมนาการวิจารณ์เชิงนิเวศน์ มุมมองใหม่ในการศึกษาวรรณกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
583/2560
10/11/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง ไปราชการวันที่ 15-17 พย 60 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่องดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่วามรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
3119/2560
9/11/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก และนายอุเทน หินอ่อน ไปราชการวันที่ 16 พย 60 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
581/2560
9/11/2560
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช ไปราชการวันที่ 16-18 พย 60 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) กทม เรื่องเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์
3017/2560
8/11/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา พร้อมคณะ ไปราชการวันที่ 9 พย 60 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่อง สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
578/2560
8/11/2560
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 16 พ.ย. 2560 เรื่องจัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและงานโรงแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่
577/2560
7/11/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน พร้อมด้วยคณะ ไปราชการวันที่ 12-17 พย 2560 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่องดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
575/2560
7/11/2560
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 14 พย 2560 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่องดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลตำบลวังดิน
574/2560
7/11/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการวันที่ 11-12 พ.ย. 2560 เรื่องเป็นวิทยากรเพื่ออบรมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ณ โรงเรียราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ จ.น่าน
572/2560
6/11/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
3070/2560
6/11/2560
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปราชการวันที่ 10-11 พ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
570/2560
3/11/2560
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการวันที่ 6-9 พ.ย. 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ณ เทศบาลเมืองพิชัย/เทศบาลตำบลวังพร้าว/เทศบาลตำบลปงยางคก/เทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง
569/2560
2/11/2560
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์/อ.ชัยเนตร ชนกคุณ ไปราชการวันที่ 3 พย 2560 เรื่องนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันลอบกระทง ณ ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
568/2560
2/11/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการวันที่ 12-14 พ.ย. 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
561/2560
31/10/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 9-13 พ.ย. 60 ณ ศุนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19
562/2560
31/10/2560
อ.พชรวลี กนิษฐเสน ไปราชการวันที่ 22-25 พ.ย. 2560 เรื่องเข้าร่วมเสนอบทความการสร้างแบบฝึกโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
551/2560
25/10/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญา มาตรา133 ทวี ประกอบมาตรา 172 ตรี ณ ศาลจังหวัดลำปาง
554/2560
25/10/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 31 ตค-4 พย 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
553/2560
25/10/2560
อ.เจษฎา ทองสุข พร้อมคณะ ไปราชการวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เข้าร่วมประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
550/2560
25/10/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 เรื่อง ร่วมกิจกรรมค่ายครูบ้านนอกอาสาพัฒนาครั้งที่ 6 ณ บ้านแม่หว่าง ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
546/2560
20/10/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เรื่อง ออกภาคสนามในรายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
545/2560
18/10/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 เรื่อง ออกภาคสนามในรายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
540/2560
12/10/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/น.ส.ชรินทร์ทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ ไปราชการวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่องลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน
538/2560
9/10/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญา มาตรา 133 ทวิ ประกอบมาตรา 172 ตรี ณ ศาลจังหวัดลำปาง
537/2560
9/10/2560
อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ไปราชการวันที่ 18-21 ตุลาคม 2560 เรื่องเข้ารับการอบรมเรื่องสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนภาษาฝรั่งเศษ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซศ กทม.
536/2560
6/10/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ไปราชการวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่องเป็นวิทยากรอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องงานธุรการ-สารบรรณ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง
2751/2560
5/10/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก และคณะ ไปราชการวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่องลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการปละการวิจัย ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน
535/2560
5/10/2560
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ไปราชการวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 เรื่อง จัดโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
534/2560
5/10/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เรื่อง ออกภาคสนามในรายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.เพชรบูรณ์
531/2560
3/10/2560
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ไปราชการวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง จัดโครงการบัณฑิตอาสามุ่งพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ณ ชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
524/2560
29/9/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมการสัมมนาวิทยากรพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมอมารี กทม.
525/2560
28/9/2560
ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี ไปราชการวันที่ 29-30 กันยายน 2560 เรื่องเป็นวิทยากรอบรมโครงการสัมมนาการพัฒนาสาขาวิชาดนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
526/2560
28/9/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ไปราชการวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่องเข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ/อุทยานแห่งชาตอ(เป็นล่ามภาษาเวียดนาม) ณ ศาลจังหวัดลำปาไ
523/2560
27/9/2560
อ.เจษฎา ทองสุข ไปราชการวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่องเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
521/2560
25/9/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมเวทีพัฒนาทีมสะท้อนการทำงานของพี่เลี้ยงทางวิชาการฯ ณ โรงแรมชินนามอน กทม.
522/2560
22/9/2560
อ.อัจริยา ครุธาโรจน์/อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์/Mr.Oliver Leonard Dilly ไปราชการวันที่ 23 กันยายน 2560 เรื่องเป็นกรรมการตัดสอนการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ สพป.ลป.เขต 1
517/2560
20/9/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.เสาวรีย์ บุญสา/อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์/อ.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ/อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 24-25 กันยายน 2560 เรื่องเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพการองค์กรสตรีในการเขียนโครงการฯ ณ ปางหลวงการ์เด้น จ.ลำปาง
518/2560
20/9/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ/นส.ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง/นส.ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ ไปราชการวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่องเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง
515/2560
20/9/2560
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง เข้าร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
516/2560
19/9/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.เสาวรีย์ บุญสา/อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์/อ.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ไปราชการวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่องเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง
514/2560
18/9/2560
ผศ.ดร.Truong Thi Hang ำปราชการวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่งอเข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดลำปาง
2568/2560
18/9/2560
ผ.ดร.พงศธร คำใจหนัก และคณะ ไปราชการวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน เรื่อง เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
510/2560
15/9/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหลังคาแดง จ.เชียงราย เรื่อง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในงานพัฒนาชุมชน
509/2560
13/9/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 14-15 กันยายน 2560 เรื่องดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ สถาบันพระปกเกล้า กทม.
2511/2560
13/9/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เรื่องเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติ
508/2560
12/9/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 13-15 กันยายน 2560 เรื่อง สัมมนาวิชาการย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
503/2560
11/9/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง/อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี ไปราชการวันที่ 13-15 กันยายน 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
502/2560
11/9/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม/อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 22 กย 60 เรื่องประชุมวิชาการงานเกษียณอายุราชการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
501/2560
11/9/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 16-18 พฤษจิกายน 2560 เรื่องประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมตะวันนา กทม.
504/2560
11/9/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการวันที่ 13-15 กันยายน 2560 เรื่องเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ
500/2560
8/9/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี ไปราชการวันที่ 10-16 กันยายน 2560 เรื่องเข้าร่วมอบรมการพัฒนา \"แอพพลิเคชั่น แอนดรอยด์\" ณ บริษัทโค้ดโมบายส์ กทม.
499/2560
5/9/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง/อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี/อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ไปราชการวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่องศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดลำปาง
19/2560
4/9/2560
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์/อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ไปราชการวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ฝันลี่รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เรื่องประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
497/2560
4/9/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 5 - 9 กันยายน 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง
496/2560
4/9/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 5-9 กันยายน 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
492/2560
1/9/2560
อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ไปราชการวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
490/2560
1/9/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เรื่องดำเนินโครงการธรรมชาติสวยรวมใจ อาสาพัฒนาชุมชนบ้านนากว้าวกิ่ว ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนพอเพียง กลุ่มฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
464/2560
30/8/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 11-12 กันยายน 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่/จ.แม่ฮ่องสอน
477/2560
30/8/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี/ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการวันที่ 4-5 กันยายน 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน
474/2560
29/8/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตัั้งภากรณ์ ไปราชการวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 เรื่อง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
475/2560
28/8/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง และสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา จ.ลำปาง
473/2560
28/8/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง/อ.วิศท์ เศรษฐกร ไปราชการวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
476/2560
28/8/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา/อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการ วันที่ 3-4 กันยายน 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
465/2560
24/8/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการวันที่ 27-28 กันยายน 2560 เรื่อง เป็นประธานและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม.
468/2560
24/8/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิ่นคำ/อ.ธงชัย ปันสุข/นักศึกษา ไปราชการวันที่ 31 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2560 เรื่อง เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ HHK Painting Contest ครั้งที่ 27 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
463/2560
24/8/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
466/2560
24/8/2560
อ.อิศรากร พัลวัลย์/ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี/นักศึกษา ไปราชการวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง จัดโครงการเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานเพลงอย่างมืออาชีพ ณ หยินหยาง สตูดิโอ จ.เชียงใหม่
462/2560
24/8/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 11-13 กันยายน 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน
461/2560
24/8/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน
460/2560
24/8/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานเขตพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2269/2560
23/8/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ \"การสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรมการจัดการตนเองเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่\" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
2269/2560
23/8/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ \"การสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรมการจัดการตนเองเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่\" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
455/2560
22/8/2560
อ.นันทิยา สมสรวย ไปราชการวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 เรื่องเข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยภาคบรรยายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
457/2560
22/8/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน/อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จ.พะเยา
456/2560
22/8/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง ไปราชการวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อ.งาว จ.ลำปาง
2244/2560
21/8/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 28 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน
451/2560
18/8/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง ไปราชการวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน
453/2560
18/8/2560
อ.รพี ศรีจงใจ/อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
452/2560
18/8/2560
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ศิริกร อิ่นคำ/อ.ธงชัย ปันสุข และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เรื่อง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอศิลป์-โบราณสถาน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่
454/2560
18/8/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.อัคจร แม๊ะบ้าน/อ.ชัยเนตร ชนกคุณ ไปราชการวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมเปิดเวทีวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ ณ วิสาหกิจชุมชน ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
449/2560
17/8/2560
อ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ไปราชการวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมโ๕รงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
448/2560
16/8/2560
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
445/2560
16/8/2560
อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ไปราชการวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เรื่อง เป็นวิทยากรกิจกรรม เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อของนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศษฯ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
447/2560
16/8/2560
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน/อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
2172/2560
16/8/2560
อ.อัญธิชา มั่นคง ไปราชการวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
450/2560
15/8/2560
อ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ไปราชการวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 เรื่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโครงการผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
446/2560
15/8/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ ไปราชการวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมประชุมสู่ทศวรรษใหม่ในบริบท 4.0 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กทม.
443/2560
15/8/2560
อ.นิรมล ทะจะกัน และคณะ ไปราชการวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงานและการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ณ โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่
444/2560
15/8/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำปาง
440/2560
10/8/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 20-22 กันยายน 2560 เรื่อง เข้าร่วมการอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS Software) ณ อาคารปัญจธานี เขตยานนาวา กทม.
437/2560
10/8/2560
ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ไปราชการวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กทม.
439/2560
10/8/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง ไปราชการวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดน่าน
438/2560
10/8/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง ไปราชการวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำพูน
435/2560
9/8/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่องดำเนินโ๕รงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์ฯ ณ อ.ลี้ จ.ลำพูน
428/2560
9/8/2560
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร ไปราชการวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เรื่อง ไปรับ-ส่งวิทยากรประเมินคุณภาพการสึกษาภายในระดับคณะ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
434/2560
8/8/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ไปราชการวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.
433/2560
8/8/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.แพร่ และ จ.น่าน
426/2560
7/8/2560
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน ไปราชการวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์
431/2560
7/8/2560
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนจังหวัดลำพูน
424/2560
4/8/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม/อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 1 กันยายน 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดแพร่
425/2560
4/8/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม/อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง/อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดแพร่
427/2560
4/8/2560
ผศ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม ไปราชการวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เรื่องลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองฯ ณ อ.งาว-อ.เกาะคา จ.ลำปาง
419/2560
2/8/2560
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ/อ.จิรภัทร จอมพล ไปราชการวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ไปรับผลการสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
420/2560
2/8/2560
อ.สุภาวดี ยาดี และคณะ ไปราชการวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เรื่อง จัดโครงการบริการวิชาการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
2063/2560
2/8/2560
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ไปราชการต่างประเทศวันที่ 5-8 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
421/2560
2/8/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี/อ.นันทิยา สมสรวย ไปราชการวันที่ 18 สิงหาคม 60 เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาเส้นทางเพื่อนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
1981/2560
25/7/2560
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์/อ.นิตยา มูลปินใจ ไปราชการวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ไปรับนักศึกษาจีน ณ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
636/2560
25/7/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 2 สค 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
644/2560
25/7/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภาการณ์ ไปราชการวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เรื่องเป็นกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
643/2560
25/7/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภาการณ์ ไปราชการวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เรื่องเป็นกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
642/2560
25/7/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภาการณ์ ไปราชการวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่องเป็นกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
635/2560
25/7/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 21-22 สค 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงใหม่
640/2560
25/7/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 26-29 กค 2560 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
641/2560
25/7/2560
อ.ธีวรา จันทร์สุรีย์ และคณะ ไปราชการวันที่ 5-6 สค 2560 เรื่อง ร่วมการแข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14(นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กทม.
639/2560
25/7/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 30 สค - 1 กย 2560 เรื่อง ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม.
638/2560
25/7/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 14-15 สค 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
637/2560
25/7/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการวันที่ 15 สค 2560 เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
634/2560
25/7/2560
อ.เจษฎา ทองสุข ไปราชการวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 เรื่องร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560: ตามรอยพระยุคลบาท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
633/2560
24/7/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 27 กค 2560 เรื่อง โครงการบริการวิชาการ\"การจัดการทุนชุมชนผ่านการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาระบบการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน\" ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหัวฝาย จ.ลำปาง
632/2560
24/7/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 28-30 กค 2560 เรื่อง โครงการบริการวิชาการ\"การจัดการทุนชุมชนผ่านการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาระบบการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน\" ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหัวฝาย จ.ลำปาง
631/2560
21/7/2560
อ.ปราการ ใจดี ไปราชการวันที่ 24-25 กค 2560 เรื่องเป็นวิทยากรการอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด จ.ลำปาง
411/2560
21/7/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ภาษา ตระหนักคุณค่าวรรณคดีไทย
1917/2560
20/7/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนใน อ.วังชิ้น และ อ.ลอง จังหวัดแพร่ เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1918/2560
20/7/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน/ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน ไปราชการวันที่ 20 กค 2560 เรื่อง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคำนวน กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยาคม จ.ลำปาง
1916/2560
20/7/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนใน จังหวัดแพร่
1920/2560
20/7/2560
อ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปราชการวันที่ 20-21 กค 2560 เรื่อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
1919/2560
20/7/2560
อ.อิศรากร พัลวัลย์ ไปราชการวันที่ 20 กค 2560 เรื่อง ไปรับวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ\"การพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี\" ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
630/2560
19/7/2560
นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง ไปราชการวันที่ 50 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินกิจกรรม\"ชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สู่สังคมสีเขียว\" ณ เทศบาลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
1873/2560
18/7/2560
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร และคณะ ไปราชการวันที่ 22 กค 2560 เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
407/2560
17/7/2560
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง อบรมหลักสูตร\"การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร\" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
409/2560
17/7/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 18-20 กค 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
429/2560
17/7/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
381/2560
17/7/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.อมาพร ปวงรังษี และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯในศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเขต 5 จ.ลำปาง
408/2560
17/7/2560
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา และคณะ ไปราชการวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ด้านการสอนรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ให้แก่นักศึกษากับเครือข่ายทางวิชาการ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
380/2560
17/7/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.อมาพร ปวงรังษี และนักศึกษา ไปราชการวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เรื่อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯในศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเขต 5 จ.ลำปาง
1862/2560
17/7/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.อมาพร ปวงรังษี/น.ส.ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง ไปราชการวันที่ 18-19 กค 2560 เรื่อง ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ณ วัดศรีหลวง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
405/2560
14/7/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการวันที่ 17-18 กค 2560 เรื่อง เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กทม.
1840/2560
13/7/2560
นางสาวนิตยา เตวา ไปราชการวันที่ 17 กค 2560 เรื่องเดินทางไปบันทึกเทปอาศิรวาทแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
1827/2560
12/7/2560
อ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ/อ.ยอดยิ่ง รักสัตย์/ผศ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม ไปราชการวันที่ 16 กค 2560 เรื่องสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กษ.บป.) ณ อ.เกาะคา/อ.สบปราบ/อ.เถิน/อ.แม่พริก/อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
395/2560
11/7/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี/อ.นันทิยา สมสรวย ไปราชการวันที่ 15,16,22 กค 2560 เรื่อง อบรมการเขียนโปรแกรม JAVA & SWIFT PROGRAMMING FOR ENTERPRISE ณ บริษัทโค้ดโมบายส์ กทม.
394/2560
11/7/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 24-28 กค 60 เรื่อง เข้าร่วมการประชุมอบรมหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม.
1781/2560
7/7/2560
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส/อ.อัญธิชา มั่นคง ไปราชการวันที่ 19-21 กค 2560 เรื่องเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
392/2560
7/7/2560
ผศ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม ไปราชการวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เรื่อง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
393/2560
7/7/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
1780/2560
7/7/2560
นายอุเทน หินอ่อน และคณะ ไปราชการวันที่ 12 กค 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
1783/2560
7/7/2560
อ.จิรภัทร จอมพล และคณะ ไปราชการวันที่ 27-28 กค 2560 ณ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย เรื่อง ศึกษาดูงานแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
1784/2560
7/7/2560
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท/อ.สิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการวันที่ 9 กค 2560 ณ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เรื่องไปรับอาจารย์ชาวจีน
1875/2560
7/7/2560
อ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ไปราชการวันที่ 13-14 กค 2560 เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
1782/2560
7/7/2560
อ.รพี ศรีจงใจ และคณะ ไปราชการวันที่ 18-20 กค 2560 เรื่อง นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
391/2560
7/7/2560
อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ไปราชการวันที่ 12 กค 2560 เรื่องเป็นวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมทดลองลงมือปฏิบัติการจริง ณ จ.เชียงใหม่
390/2560
7/7/2560
อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ไปราชการวันที่ 14 กค 2560 เรื่องร่วมเป็นเกียรติและเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศษ
384/2560
5/7/2560
ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม/อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ไปราชการวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 เรื่อง เข้าร่วมประชุม contemporary approaches to researching english use and teaching ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
1758/2560
5/7/2560
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ ไปราชการวันที่ 12-14 กค 2560 ณ เนติบัณฑิตยสภา กทม. เรื่อง รับมอบหนังสือคำพิพากษาฎีกาและนิตยสารบัณฑิตย์
1752/2560
5/7/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ และคณะ ไปราชการวันที่ 9 กค 2560 ณ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เรื่อง ไปรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อมาศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1753/2560
5/7/2560
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ และคณะ ไปราชการวันที่ 14 กค 2560 ณ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เรื่อง ไปรับนักศึกษาชาวจีนที่จะมาศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1751/2560
5/7/2560
อ.พชรวลี กนิษฐเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 13-15 กค 2560 เรื่อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
376/2560
4/7/2560
อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ จ.พะเยา เรื่อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
377/2560
4/7/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการต่างประเทศวันที่ 23 และ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
383/2560
4/7/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ เรื่อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
1738/2560
4/7/2560
อ.ภาณุวัฒน์ ชัยชนะ และคณะ ไปราชการวันที่ 5 กค 2560 เรื่อง สำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ณ จ.ลำพูน
372/2560
30/6/2560
ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ไปราชการวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ\"ศักยภาพทางวิชาการด้านอาเซียนในการเผยแพร่ตีพิมพ์เพื่อพัฒนาผลงานและตำแหน่งทางวิชาการ\"
370/2560
30/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง
371/2560
30/6/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี กทม.เรื่อง เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และงานประชาสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
368/2560
30/6/2560
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน ไปราชการวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เรื่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
365/2560
29/6/2560
อ.สิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ กทม. เรื่อง ไปรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ตามข้อตกลงความร่วมมือโ๕รงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี
369/2560
29/6/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
366/2560
29/6/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ และคณะ ไปราชการวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เรื่อง การจัดการความรู้(KM)เรื่องการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ
1660/2560
26/6/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการต่างประเทสวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
364/2560
23/6/2560
อ.เจษฎา ทองสุข ไปราชการวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. เรื่อง ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
363/2560
23/6/2560
อ.นิตยา มูลปินใจ ไปราชการวันที่ 27 มิย 2560 ณ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เรื่อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและศึกษาความคิดเห็นระดับครัวเรือนตามโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทดแทน
337/2560
23/6/2560
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา/อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่ 30 มิย - 1 กค และ 14-15 กค 2560 ณ กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง เรื่อง เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ \"การจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานสู่การศึกษายุค Thailand 4.0\"
336/2560
23/6/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น/อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ/อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 26-27 กรกฎาคม และวันที่ 3-4 ,9-10 ,17-18 ,23-24 สิงหาคม 2560 ณ กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง เรื่อง เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานสู่การศึกษายุค Thailand 4
361/2560
22/6/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน/อ.เสาวรีย์ บุญสา/อ.อมาพร ปวงรังษี/น.ส.ทานตะวัน แปงจิตต์ ไปราชการวันที่ 29 มิย 60 ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ลำปาง เรื่อง นำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
359/2560
22/6/2560
ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี ไปราชการวันที่ 15-18 กค 2560 ณ หอประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
1604/2560
21/6/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา
1606/2560
21/6/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กทม. เรื่อง อบรมหลักสูตร\"กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 4\"
354/2560
21/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 21-25 มิย 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง
355/2560
21/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 21-25 มิย 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
353/2560
21/6/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภาการ์ และ อ.ศิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
353/2560
21/6/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภาการ์ และ อ.ศิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
346/2560
20/6/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ จ.เชียงใหม่ เรื่อง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ \"การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม\"
349/2560
20/6/2560
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการวันที่ 23 , 26-27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า/โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม/โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 จ.ลำพูน เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
347/2560
20/6/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรวิชาการสอนภาษาจีน
345/2560
20/6/2560
อ.อัญธิชา มั่นคง ไปราชการวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เรื่อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทดแทน
348/2560
20/6/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี และคณะ ไปราชการวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
352/2560
20/6/2560
ผศ.วิเชิด ทวีกุล และ ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ไปราชการวันที่ 21 มิย 2560 ณ โรงเรียนบ้านศรีย้อย/โรงเรียนบ้านสันปูเลย/โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1592/2560
20/6/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก และคณะ ไปราชการวันที่ 26-28 มิย 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยฯ พ.ศ.2560-2564
344/2560
19/6/2560
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส ไปราชการวันที่ 19-20 มิย 2560 ณ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เรื่อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและศึกษาความคิดเห็นระดับครัวเรือนตามโ๕รงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทดแทน
342/2560
16/6/2560
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
341/2560
16/6/2560
อ.รพี ศรีจงใจ/ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์/อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ ไปราชการวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานอัยการ จ.น่าน เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฏหมาย
343/2560
16/6/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 30 มิย 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงราย เรื่อง ประชุมแถลงหัวข้อ\"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579:ภาคเหนือ\"
339/2560
15/6/2560
อ.รพี ศรีจงใจ/อ.จาตุรนต์ วรรณนวล/อ.อัคจร แม๊ะบ้าน/อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ไปราชการวันที่ 20 มิย 60 ณ ศาลแขวงลำปาง ส.ค.ช.ลำปาง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฏหมาย
340/2560
15/6/2560
อ.รพี ศรีจงใจ/อ.จาตุรนต์ วรรณนวล/อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์/อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ไปราชการวันที่ 21 มิย 60 ณ สำนักงานบังคับคดี และศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฏหมาย
335/2560
15/6/2560
อ.กิตติญา ตุ้ยคำ/อ.ณาบุญา ต๊ะผัด ไปราชการวันที่ 22-24 มิย 60 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เรื่อง เข้าร่วมการแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทย-จีน เชิงธุรกิจระดับอุดมศึกษา
1521/2560
14/6/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนใน จ.ลำพูน เรื่อง นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ค.บ.5 ปี ชั้นปีที่ 5)
330/2560
13/6/2560
อ.จิรภัทร จอมพล และคณะ ไปราชการวันที่ 21-24 มิย 2560 ณ จังหวัดอยุธยา และ กทม. เรื่อง โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน(ศึกษาดูงาน)
333/2560
13/6/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และ อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 16-18 มิย 60 ณ เทศบาลป่าตันนาครัว และ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ขยะรีไซเคิล
334/2560
13/6/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และ อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 15 มิย 60 ณ เทศบาลป่าตันนาครัว และ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ขยะรีไซเคิล
328/2560
12/6/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการวันที่ 6-8 กค 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่อง เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
324/2560
9/6/2560
อ.ประภาพร แสงบุญเรือง และ อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย ไปราชการวันที่ 15 มิย 60 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ และ สำนักงานบังคับคดี จ.ลำพูน เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์
327/2560
9/6/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการวันที่ 15-17 มิย 60 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เรื่อง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน
322/2560
7/6/2560
อ.เกียรติสุดา โสดามรรค และคณะ ไปราชการวันที่ 13-14 มิย 60 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การไปรับ-ส่ง ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
321/2560
6/6/2560
อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี ไปราชการวันที่ 14 มิย 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เรื่อง ประชุมชี้แจงกรอบการิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
320/2560
5/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 11-16 มิย 60 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เรื่องเก็บข้อมูลวิจัยโครงการกฏหมายการปฏิบัติต่อเด็กพิการ : สิทธิทางการศึกษาในประเทศไทย
319/2560
5/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 6-9 มิย 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
311/2560
2/6/2560
อ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 19-20 มิย 60 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน จ.เชียงราย เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
305/2560
2/6/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 21-24 มิย 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เรื่อง เสวนาปฏิบัติการ พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
313/2560
2/6/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 19-22 มิย 60 ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม/โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
314/2560
2/6/2560
อ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 6-7 กค 60 ณ โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
317/2560
2/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 4-6 มิย 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง
318/2560
2/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 4-6 มิย 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เรื่องประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
315/2560
2/6/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการวันที่ 23 มิย 60 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
312/2560
2/6/2560
อ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 5 กค 60 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จ.ลำปาง เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
310/2560
2/6/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการวันที่ 3-4 กค 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
316/2560
1/6/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 2-4 มิย 60 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย เรื่องประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
308/2560
1/6/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมะโน ไปราชการวันที่ 24 มิย 60 ณ จังหวัดเชียงใหม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
307/2560
1/6/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และ อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 14 มิย 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ เรื่อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
305/2560
1/6/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการวันที่ 22-24 มิย 60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา เรื่อง เสวนาปฏิบัติการพื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
306/2560
1/6/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 19-20 มิย 60 ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ เทศบาลตำบลเชิงดอย จ.เชียงใหม่ เรื่อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการวิจัย
304/2560
1/6/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 16 มิย 60 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ เรื่อง ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางการท่องเที่ยว
302/2560
30/5/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 5-6 มิย 2560 ณ จังหวัดแพร่ เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
300/2560
30/5/2560
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส และ อ.อัญธิชา มั่นคง ไปราชการวันที่ 14 มิย 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เรื่อง การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
299/2560
30/5/2560
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการวันที่ 1-2 มิย 2560 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
301/2560
30/5/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 29-30 มิย 2560 ณ จังหวัดแพร่ เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
303/2560
30/5/2560
ผศ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม ไปราชการวันที่ 20-23 มิย 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
298/2560
26/5/2560
อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ และคณะ ไปราชการวันที่ 7-9 มิย 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เรื่อง การวิจัยกฏหมายทางสังคมศาสตร์ : คนข้ามรัฐ ครอบครัวข้ามยุค ทรัพยากรข้ามชาติ
292/2560
25/5/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 6-7 มิย 2560 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
293/2560
24/5/2560
อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย และ อ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ ไปราชการวันที่ 2-4 มิย 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร กทม. เรื่อง การสัมมนาทางวิชาการโดยสภานิติศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
290/2560
24/5/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 5 มิย 2560 ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
289/2560
24/5/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 1 มิย 2560 ณ เทศบาลตำบลหาญแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
291/2560
24/5/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 8-9 มิย 2560 ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
289/2560
24/5/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 1 มิย 2560 ณ เทศบาลตำบลหาญแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
290/2560
24/5/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน และคณะ ไปราชการวันที่ 5 มิย 2560 ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่
286/2560
23/5/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการวันที่ 5-7 มิย 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหลุ่มภาคเหนือ
287/2560
23/5/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และคณะ ไปราชการวันที่ 26-27 พค 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เรื่อง โครงการพลังปัญญาชน ล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
288/2560
23/5/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการวันที่ 25-26 พค 2560 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เรื่องโครงการการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
284/2560
19/5/2560
ผซ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม ไปราชการวันที่ 1 มิย 60 ณ จังหวัดลำพูน เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
283/2560
19/5/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการวันที่ 29 พค - 1 มิย 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
271/2560
17/5/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการวันที่ 29 มิย - 1 กค 2560 ณ กรุงเทพมหานคร เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 \"ประชากรและสังคม 2560\"
278/2560
17/5/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดนครปฐม เรื่องการประชุมเวทีเฉลิมฉลองความงอกงามของชีวิต(Annual Reflection)
279/2560
17/5/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการวันที่ 6-8 มิย 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เรื่องการเข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานและพัฒนาการสอนในโครงการ \"2016 SPU-Tecching and Learninf Forum
280/2560
17/5/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการ วันที่ 4-7 กค 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. เรื่อง การประชุมวิชาการ The 4 th Engagement Thailand Annual Conference
273/2560
15/5/2560
อ.สุภาวดี ยาดี ไปราชการวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2560 เรื่องประชุมวิชาการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดนครปฐม
272/2560
15/5/2560
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท และคณะ ไปราชการวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ส่งอาจารย์ xie Yuan กลับประเทศจีน
270/2560
15/5/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการวันที่ 24-26 พค 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม. เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 พลัส
268/2560
15/5/2560
อ.ประภาพร แสงบุญเรือง และคณะ ไปราชการวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิยาลัยเชียงใหม่
277/2560
14/5/2560
ผศ.ศิริ อิ่นคำ และ อ.ธงชัย ปันสุข ไปราชการวันที่ 16 ,26 พฤษภาคม และ 1-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้านดิจิทัล พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
227/2560
18/4/2560
อ.ดร.Truong Thi Hang และนายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อรับ-ส่งวิทยากร โครงการเขีนยบทความคติชนวิทยาสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สนามบินเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
224/2560
18/4/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
226/2560
18/4/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา อ.ปวีณา งามประภาสม อ.อมาพร ปวงรังษี และนักศึก ไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 ณ จ.ราชบุรี
225/2560
18/4/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา และนักศึกษา ไปราชการเพื่อจัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามศาสตร์งานพัฒนาชุมชนและกำหนดศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 ณ จ.เชียงราย
228/2560
18/4/2560
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยเกี่วกับการสังเกตการเรียนการสอนภาษา ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงเรียนคนตาบอด จ. ลำปาง
210/2560
11/4/2560
อ.พร้อมบุญ สายช่างทอง อ.จิรภัทร จอมพล นายสงวน หมื่นแสงคำ นายปรีชาตาเมืองปลูก นายบุญยิ่ง พลไตร และนักศึกษา ไปราชการเพื่อจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียบมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใ
211/2560
11/4/2560
ผศ.ศิริกร อิ่นคำ ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ อ.ธงชัย ปันสุข และ อ.เจษฎา ทองสุข
204/2560
30/3/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
204/2560
30/3/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
202/2560
29/3/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมรูปแบบตลาดวิชา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโฟร์ริเวอร์ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ จ.กรุงเทพฯ
200/2560
27/3/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ไปราชการเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
188/2560
23/3/2560
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส และนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
190/2560
23/3/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อร่วมประชุมในฐานะนักวิจัยในโครงการ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร
187/2560
23/3/2560
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
189/2560
23/3/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง , อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเวทีโปรแกรมพัฒนาแกนนำ 4 เวทีเสริมทักษะ \"การสื้่อสารเชิงสร้างสรรค์\" ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา
181/2560
21/3/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ,ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อจัดโครงการน้ำใสใจสัมพันธ์ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
178/2560
20/3/2560
อ.ปราการ ใจดี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
180/2560
20/3/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
180/2560
20/3/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
179/2560
20/3/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
177/2560
20/3/2560
อ.สุภาวดี ยาดี พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) อ.สอง จ.แพร่ และ โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก
174/2560
17/3/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีและพี่เลี้ยงเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
175/2560
17/3/2560
น.ส.นิลวรรณ ชมภูโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ไปราชการเพื่อร่วมสวดอภิธรรมงานฌาปนกิจ นายณัฐพล มูทา นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หมู่บ้านทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เดินทางเวลา 17.00 น. ถึ.เวลา 24.00 น.
167/2560
17/3/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ ไปราชการเพื่อจัดโครงการ Goodbye Senior เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ร้านอาหารเรือนแพ อ.เมือง จ.ลำปา
169/2560
17/3/2560
ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ไปราชการเพื่อทัศนศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา
174/2560
17/3/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคีและพี่เลี้ยงเครือข่ายสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
164/2560
16/3/2560
นายธีรศักดิ์ พรมเสน นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานคอมฯ) ไปราชการเพื่อร่วทประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง
163/2560
16/3/2560
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมประจวบ แกรนด์โฮเต็ล จ.ประจวบคีรีขันธ์
162/2560
15/3/2560
อ.อรทัย สุขจ๊ะ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดลำปาง
162/2560
15/3/2560
อ.อรทัย สุขจ๊ะ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาศเมฆ,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี,โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)และสำนักงานเกษตร อ.เมือง จ.ลำปาง
160/2560
14/3/2560
อ.สิริญญา สุขสวสดิ์ , อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเดินทางกลับประเทศจีน ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ สนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่
159/2560
14/3/2560
อ.นันทิยา สมสรวย ไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่3 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์) จ.พิษณุโลก
645/2560
13/3/2560
อ.อมาพร ปวงรักษี ไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
151/2560
10/3/2560
ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม,โรงเรียนผาช่อวิทยา,โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
155/2560
10/3/2560
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อจัดศึกษานอกสถานที่ โดยการสร้างฝายชลอน้ำร่วมกับคนในชุมชน ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ บ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
143/2560
9/3/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรโครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
148/2560
9/3/2560
อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง
147/2560
9/3/2560
อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ สายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง
150/2560
9/3/2560
อ.นิรมล ทะจะกัน , อ.อัจฉรา กวงไหม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 17-20 มีนาคม 2560 ณ The Zing Hotel จ.ชลบุรี และ Siam Bay Resort จ.ตราด
145/2560
9/3/2560
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานที่ดิน จ.น่าน
144/2560
9/3/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการเพื่อจัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านการจัดการชุมชน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ บ้านนาบอน ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
145/2560
9/3/2560
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานที่ดิน จ.น่าน
149/2560
9/3/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อสอบสวนพยาน ในวันที่ 10-13 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น
141/2560
7/3/2560
น.ส.จุฑามาศ สุวิมลเจริญ ไปราชการเพื่อ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
140/2560
7/3/2560
อ.ณาบุญา ต๊ะผัด และนักศึกษา ไปราชการเพื่อจัดโครงการ chinese for child (พี่สอนน้อง) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลงาว อ.งาว จ.ลำปาง
136/2560
6/3/2560
อ.ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม ไปราชการเพื่อเข้าอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB เพื่อใช้ในการวิจัย รุ่นที่ 3 ในวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ
137/2560
6/3/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
138/2560
6/3/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา และ น.ส.นฤทัย นภาสกุลคู นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้นำฯ ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมกาสะลองคำ ม.วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวนอุทยานภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชี
135/2560
2/3/2560
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่
566/2560
2/3/2560
อ.อัจฉริยา ครุะาโรจน์ และ อ.สิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
566/2560
2/3/2560
อ.อัจฉริยา ครุะาโรจน์ และ อ.สิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
133/2560
1/3/2560
นางเจนจิรา เชิงดี นักวิชาการศึกษา ไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค๋กร ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
132/2560
1/3/2560
อ.อัจฉรา กวงไหม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ฟาร์มช้างภัทร Elephant Farm,สีวลีราชพฤกษ์ แม่เหียะ อ.หางดง และ โรงแรมสิบแสน ลักซัวรี ริมปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
127/2560
1/3/2560
อ.สุภาวดี ยาดี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
122/2560
1/3/2560
อ.อิศรากร พัลวัลย์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดนตรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
123/2560
1/3/2560
อ.อิศรากร พัลวัลย์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดนตรี ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล อ.งาว จ.ลำปาง
121/2560
1/3/2560
อ.นิตยา มูลปินใจ,อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
131/2560
1/3/2560
อ.อัญธิชา มั่นคง,อ.อำนาจ สงวนกลาง,อ.เทวฤทธิ์ วิญญา,อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนว
125/2560
28/2/2560
ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ไปราชการเพื่อจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกลองชุด (Drum Workshop) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
124/2560
28/2/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคม ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ณ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ อ.แกลง จ.ระยอง
126/2560
28/2/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
120/2560
24/2/2560
อ.ฤทัย พานิช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง
117/2560
23/2/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อสอบสวนพยาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
118/2560
23/2/2560
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน และ อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Maekong Sub-region-GMS) และวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำของที่เปลียนไป ในวันที่ 10-11
114/2560
22/2/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี และนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ ไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
113/2560
22/2/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี พร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ วัดร่องขุ่น และพิพิธภัณฑ์บ้าน อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จ.เชียงราย
116/2560
22/2/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง และ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติสุโขทัย จ.สุโขทัย
109/2560
22/2/2560
อ.เสาวรีย์ บุญสา พร้อมคณะและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไปราชการเพื่อ จัดโครงการบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปา
115/2560
22/2/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไปราชการเพื่อไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์โกมล ผ้าโบรารณ,บายศรีครีเอชั่น,ทุ่งโฮ่ง และ คุ้มหลวง จังหวัดแพร่
111/2560
22/2/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแกนนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน
112/2560
22/2/2560
อ.พชรวลี กนิษฐเสน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
112/2560
22/2/2560
อ.พชรวลี กนิษฐเสน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่
105/2560
21/2/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาดนตรี ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 (น่าน) จ.น่าน
108/2560
21/2/2560
อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ ,อ.ณาบุญา ต๊ะผัด และนักศึกษาสาขาภาษาจีน (ค.บ.ป ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่9 ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
104/2560
21/2/2560
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
103/2560
21/2/2560
อ.นิรมล ทะจะกัน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง
102/2560
20/2/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษทางวินัย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0453/2560
20/2/2560
อ.ฤทัย พานิช ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
100/2560
17/2/2560
อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ และ อ.สิริรัตน์ วาวแวว พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) ไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางกูล จ.ลำปาง
101/2560
17/2/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสังคมสีเขียว ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทศบาลตำบลหนองเต็ง จ.บุรีรัมย์
099/2560
17/2/2560
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม เทคนิคการเขียนและการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
097/2560
17/2/2560
อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามบินเชียงใหม่ (บริษัทสายการบินแอร์เอเซีย) จ.เชียงใหม่
098/2560
17/2/2560
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเวทีโปรแกรมพัฒนาแกนนำ 2 เวที \"ประดับความรู้\" ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชน บ้านป่าสักห
101/2560
17/2/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสังคมสีเขียว ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทศบาลตำบลหนองเต็ง จ.บุรีรัมย์
095/2560
16/2/2560
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ไปราชการเพื่อติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาวะเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง
092/2560
15/2/2560
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานนักศึกษาวิชานิติศาสตร์ ในวันที่ 22-25 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จ.กรุงเทพฯ,เทศบาลเมืองพัทยา จ
088/2560
14/2/2560
อ.สิริรัตน์ วาวแวว อ.Xie Yuan และนักศึกษา ไปราชการเพื่อประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 9 ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
091/2560
14/2/2560
อ.วิธธวัช ปินทะสาย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) จ.ภูเก็ต
089/2560
14/2/2560
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส พร้อมนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏและแข่งขันตอบปัญหา ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
090/2560
14/2/2560
ผศ.พฤกษา เครือแสง พร้อมนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏและแข่งขันตอบปัญหา ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
083/2560
10/2/2560
อ.สิริรัตน์ วาวแวว ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัทจั่นฮุ่ยอินเตอร์เนชั่นแนลเทรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.นครปฐม และ สายการบิน Thai Lion Air (ดอนเมือง) เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ
084/2560
10/2/2560
อ.สิริรัตน์ วาวแวว และ อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (ท่าอากาศสยานลำปาง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง ,โรงเรียนอนุบานงาว (ภาณุนิยม) อ.งาว,โรงเรีย
087/2560
10/2/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
086/2560
10/2/2560
อ.สิริรัตน์ วาวแวว และ อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอรพินวิทยา อ.เมือง จ.ลำพูน / ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ โรงแรมยูรานาบูติค โรงแรมเพอเพิลเดย์โฮเต็ล โรงแรมคุ้มพญารีสอร
082/2560
10/2/2560
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ อ.ดร.ธนพร หมูคำ และ อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
082/2560
10/2/2560
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ อ.ดร.ธนพร หมูคำ และ อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
085/2560
10/2/2560
อ.สิริรัตน์ วาวแวว และ อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 3 -4 มีนาคม 2560 ณ น่านเกล์เฮาส์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
078/2560
9/2/2560
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท และ อ.นพวรรณ กล้าวินิจฉัย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง
079/2560
9/2/2560
อ.อัญธิชา มั่นคง และ อ.ณัฐพงษ์ คันธรส ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประรัฐธรรมนูญ\" ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
077/2560
9/2/2560
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวธ และ อ.นพวรรณ กล้าวินิจฉัย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสรณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง(สรรพกรอำเภอป่าซาง) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน , บริษัทคิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด,โรงแรมสตาร์โฮเทลเชียงใหม่ ,
080/2560
9/2/2560
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ และ อ.จิรภัทร จอมพล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
072/2560
7/2/2560
อ.สมฤทธิ์ จันขันธ์,อ.เกียรติสุดา โสดามรรค และ อ.รพี ศรีจงใจ ไปราชการเพื่อจัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
073/2560
7/2/2560
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ \"เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม\" ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
070/2560
6/2/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
063/2560
3/2/2560
อ.อิศรากร พัลวัลย์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย และกำหนดนำเสนอบทความวิจัย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
068/2560
3/2/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการเพื่อส่งผลงานวิชาการตำรา ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
068/2560
3/2/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการเพื่อส่งผลงานวิชาการตำรา ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
064/2560
3/2/2560
อ.จิตรลดา มูลมา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บรุคไซต์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
067/2560
3/2/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการเพื่อส่งผลงานวิชาการตำรา เรื่อง การวิเคราะห์เพลงไทย (เผยแพร่) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
062/2560
2/2/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง เมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ทเชียงราย จ.เชียงราย
060/2560
2/2/2560
ผศ.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์,อ.อำนาจ สงวนกลาง และนักศึกษาสาขาวิชาสังคม ไปราชการเพื่อทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติสุโขทัย จ.สุโขทัย
061/2560
2/2/2560
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ไปราชการเพื่อติดตามแนะนำโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแม่เชียงราย โรงเรียนห้วยขี้นก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
056/2560
1/2/2560
อ.กิตติญา ตุ้ยคำ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด \"พลวัตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน\" ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่
055/2560
1/2/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The Fifth Hight Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
282/2560
1/2/2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้ข้าราชการและบุคลากรไปราชการเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
047/2560
27/1/2560
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ The Astra Condo และ บริษัทสแตนด์ดาร์ดทัวร์ จ.เชียงใหม่
044/2560
27/1/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ,อ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข และ อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรื่อง) โรงเรียนบ้านฟ่อน แลธศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
049/2560
27/1/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนอนุบาลวังดิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
0231/2560
27/1/2560
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานสวดอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
046/2560
27/1/2560
อ.นิตยา มูลปินใจ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมระรินดา และ บริษัทศุภรดา (ไทยแลนด์) จ.เชียงใหม่
048/2560
27/1/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
051/2560
27/1/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และ อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
050/2560
27/1/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อ.ฝาง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธารงค์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
045/2560
27/1/2560
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัทซันตาโรซ่า แทรเวล จ.กรุงเทพมหานคร
043/2560
27/1/2560
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ณ บริษัทสยามเวลเนลกรุ๊ป จำกัด มหาชน จ.ภูเก็ต
042/2560
26/1/2560
อ.ดร.ธนพร หมูคำ พร้อม อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการกัลยาณมิตรทางวิชาการ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
035/2560
24/1/2560
นางจันทร์ฟอง มงคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม \"หลักสูตรการพัฒนากระบงนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย\" ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
038/2560
24/1/2560
อ.นิรมล ทะจะกัน อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย และ อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ ไปราชการเพื่อนำเสนอ The 10th International Conference of Husoc Network on \"Dynamics of Humanities and Sciences in Cross-Border Societies\" ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
037/2560
24/1/2560
อ.อัจฉรา กวงไหม ไปราชการเพื่อนำเสนอThe 10th International Conference of Husoc Network on “Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies” ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
036/2560
23/1/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชุมชนบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
034/2560
20/1/2560
นางสาวธัญญลักษณ์ ทะลือ ไปราชการดพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเวียงลคอล อำเภอเมือง
033/2560
20/1/2560
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ไปราชการเพื่อนำเสนอ The 10th International Conference of Husoc Network on \"Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies\" ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
032/2560
20/1/2560
อ.สุภาวดี ยาดี ไปราชการเพื่อนำเสนอ The 10th International Conference of Husoc Network on “Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies” ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
026/2560
19/1/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)และโรงเรียนบ้านนาวงศ์ จ.น่าน
026/2560
19/1/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)และโรงเรียนบ้านนาวงศ์ จ.น่าน
028/2560
19/1/2560
อ.ธนพงษ์ ลมอ่อน และ อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการ \"การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน\" ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จังหวัดพะเยา
030/2560
19/1/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการเพื่อส่งผลงานวิชาการตำรา เรื่อง การวิเคราะห์เพลงไทย (เผยแพร่) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
027/2560
19/1/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
028/2560
19/1/2560
อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน และ อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการ\"สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน\" ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จ.พะเยา
0149/2560
19/1/2560
คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงและโรงเรียนตำรวจต
029/2560
19/1/2560
ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ไปราชการเพื่อส่งผลงานวิชาการตำรา เรื่อง การวิเคราะห์เพลงไทย (เผยแพร่) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
025/2560
18/1/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย โรงเรียนอนุบาลสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง
024/2560
18/1/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อ.วังชิ้น จ.แพร่
023/2560
18/1/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง, โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่และโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่
024/2560
18/1/2560
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
025/2560
18/1/2560
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย โรงเรียนอนุบาลสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง
022/2560
17/1/2560
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และ ผศ.วิเชิด ทวีกุล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริกและโรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง
019/2560
17/1/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี ไปราชการเพื่อกำหนดการศึกษาและปฏิบัติงานนนอกสถานที่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ บ้านอนุรักษ์กระดาษสา ศิลาดล และหัตถกรรมพื้นบ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
020/2560
16/1/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ \"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์\" ในวันที่ 22-25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเข
021/2560
16/1/2560
อ.วราภรณ์ ภูมลี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรมอบรมหลักสูตร \"ออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
015/2560
13/1/2560
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมในรูปแบบตลาดวิชา ครั้งที่ 4 หลักสูตร Coaching/ Mentoring ในวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมฟาเรนไฮต์ โรงแรมฮิป บางกอก จ.กรุงเทพมหานคร
014/2560
13/1/2560
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
013/2560
12/1/2560
อ.ปวีณา งามประภาสม, อ.ขัตติยา ขัติยวรา และ อ.อมาพร ปวงรังษี พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อ จัดสัมมนางาน CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน\" ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพช
012/2560
11/1/2560
อ.สิริญญา สุขสวสดิ์ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 ไปราชการเพื่อจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 และทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จ.ราชบุรี, จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
005/2560
10/1/2560
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
008/2560
10/1/2560
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ณ โรงแรม The Ambassader Hotel จังหวัดกรุงเทพมหานคร
009/2560
10/1/2560
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ไปราชการเพื่อจัดค่ายวัฒนธรรมและวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
009/2560
10/1/2560
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ไปราชการเพื่อจัดค่ายวัฒนธรรมและวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
004/2560
9/1/2560
อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี ไปราชการเพื่อร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง\"สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2\" ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
003/2560
6/1/2560
อ.รัชดาพร หวลอารมณ์ ไปราชการเพื่อร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง \"สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 \" ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
003/2560
6/1/2560
อ.รัชดาพร หวลอารมณ์ ไปราชการเพื่อร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง \"สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 \" ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
003/2560
6/1/2560
อ.รัชดาพร หวลอารมณ์ ไปราชการเพื่อร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง \"สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 \" ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
001/2560
4/1/2560
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ และเจ้าหน้าที่โครงการ ไปราชการเพื่อทำงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง กำหนดลงพื้นที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 50 โรงเรียนในจังหวัดลำปาง ในวันที่ 11,12,13,18,19,20,25,26,27 มกราคม 2560
3789/2560
30/12/2559
3789-2560....คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ จ.เชียงใหม่
623/2559
29/12/2559
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 ในวันที่ 17-21 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
621/2559
27/12/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
620/2559
23/12/2559
อ.สุภาพ ต๊ะใจ ไปราชการเพื่อ เป็นวิทยากรมรดกโลก เรื่อง \"Lanna Historic City Forum of experts 2017\" ในวันที่ 4-5 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
617/2559
22/12/2559
ผศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
616/2559
9/12/2559
นายอุเทน หินอ่อน และ น.ส.ปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"สวัสดี พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ \" ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
610/2559
8/12/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
608/2559
8/12/2559
ผศ.วิเชิด ทวีกุล, อ.ชัยเนตร ชนกคุณ และ อ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ไปราชการเพื่อร่วมนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
606/2559
7/12/2559
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ จ.เชียงใหม่
601/2559
7/12/2559
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จ.ลำพูน
602/2559
7/12/2559
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนอนุบาลวังดิน จ.ลำพูน
599/2559
7/12/2559
น.ส.ทานตะวัน แปงจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ ในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
599/2559
7/12/2559
น.ส.ทานตะวัน แปงจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ ในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
605/2559
7/12/2559
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และ อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
607/2559
7/12/2559
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
3581/2559
7/12/2559
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
603/2559
7/12/2559
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อเป็นนักวิจัยและลงพื้นเก็บข้อมูลตามหนังสือเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
597/2559
6/12/2559
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
600/2559
6/12/2559
น.ส.พัชราวรรณ กันทะวงศ์ และ น.ส.ปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"สวัสดี พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ \" ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
595/2559
6/12/2559
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนบ้านนาวงศ์ จ.น่าน
596/2559
6/12/2559
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
592/2559
2/12/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
593/2559
2/12/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อ จัดโครงการบริการวิชาการฯ \" การจัดการทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม PRA\" ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินกิจกรรมเวทีคืนข้อมูล ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ณ ศาลา
594/2559
2/12/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อ จัดโครงการบริการวิชาการฯ \" การจัดการทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม PRA\" ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินเวทีพบปะผู้นำชุมชนและเตรียมความพร้อมการจัดบริการวิชาการ ใ
591/2559
1/12/2559
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ และ อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 ไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 และ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดลำปาง ในวั
585/2559
29/11/2559
ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการสถาปัตย์ปาฐะ และสถาปัตย์กระบวนทัศน์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชั่น จ.กรุงเทพฯ
584/2559
29/11/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
582/2559
29/11/2559
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน อ.เมือง โรงเรียนหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ และ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่
581/2559
29/11/2559
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา โรงเรียนบ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น จ.แพร่
579/2559
28/11/2559
อ.ปวีณา งามประภาสม ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ \"ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน\" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559
578/2559
25/11/2559
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย \"เรื่อง บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก\" ในการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวา
576/2559
25/11/2559
อ.ดร.ธนพร หมูคำ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศและกำหนดวิพากษ์หลักสูตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
577/2559
25/11/2559
อ.สิริรัตน์ วาวแวว พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
574/2559
22/11/2559
น.ส.จุฑามาศ สุวิมลเจริญ ไปราชการเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จ.เชียงใหม่
573/2559
22/11/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการเพื่อร่วมประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยวัฒนธรรมฯ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก จ.กรุงเทพฯ
572/2559
21/11/2559
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สสส.) ในวันที่ 29 พจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดี จ.กรุงเท
571/2559
21/11/2559
อ.อำนาจ สงวนกลาง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านม่วงหนองไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) อ.หนองม่วงไข่ และ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่
3389/2559
18/11/2559
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม และ อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
567/2559
17/11/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง \"การจัดการทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม PRA\" ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านหัวฝาย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล
568/2559
17/11/2559
อ.สิริรัตน์ วาวแวว พร้อมคณะ และ นักศึกษาสาขาภาษาจีน (ศศ.บ.) ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาการทำงานเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลำพูน
566/2559
17/11/2559
อ.รพี ศรีจงใจ และ อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ พร้อมนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน เรื่องหลักการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านกฎหมาย(ในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำป
564/2559
15/11/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการการเรียนการสอน \"การจักสานก๋วยฉลากและการทำตุง\" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่6 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
561/2559
11/11/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง พร้อมนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีเวทีออกแบบการทำงานร่วมกับชุมชนและเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหัวฝาย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
556/2559
10/11/2559
ผศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ และ อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ พร้อมนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการออกภาคสนามรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพและกำหนดนำนักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่รายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณปล่องภูเขาไฟเก่า,
553/2559
10/11/2559
อ.ดร.ธนพร หมูคำ ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 13 พ.ย 59 ณ บริษัทโคโคแลนด์ จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม
557/2559
10/11/2559
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ และ อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณห้าแย
3294/2559
10/11/2559
อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่้อเข้าร่วมงานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
3297/2559
10/11/2559
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการเพื่อออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 11,14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลต
555/2559
9/11/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
549/2559
7/11/2559
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ \"การถอดบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน\" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
548/2559
7/11/2559
อ.ณัฐพงษ์ คันธรส และ อ.อัญธิชา มั่นคง ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรม \"จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ\" ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
547/2559
7/11/2559
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนบ้านใต้ห้วย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559
552/2559
7/11/2559
ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี ไปราชการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ \"ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 4\" ในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
3231/2559
7/11/2559
ให้ข้าราชการและบุคลากร ไปราชการเพื่อร่วมจัดนิทรรศการงาน \"Education Expo เปิดประตูรั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60 \" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง
551/2559
7/11/2559
ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \"เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ\" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 ณ Ku Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ
546/2559
4/11/2559
อ.วราภรณ์ ภูมลี และ อ.นันทิยา สมสรวย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมพลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม และ SME 4.0 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
543/2559
3/11/2559
อ.สิริรัตน์ วาวแวว และอ.นพวรรณ กล้าวินิจฉัย ไปราชการเพื่ีอรับ-ส่งวิทยากรในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พ.ย. 59
542/2559
2/11/2559
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม และ อ.จิตรดา มูลมา พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไปราชการเพื่อทัศนศึกษาด้านสื่อมวลชน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559
535/2559
1/11/2559
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ณ สุเทพสังคโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
537/2559
1/11/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
536/2559
1/11/2559
อ.ดร.ณัฏฐ์ดนับ ประเทืองบริบูรณ์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการคืนบัณฑิตสู่ชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ชุมชน ณ ชุมชนบ้านบวก ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
3130/2559
28/10/2559
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันคลังสมองของชาติ ในระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศเทศญี่ปุ่น
532/2559
28/10/2559
น.ส.จุฑามาศ สุวิมลเจริญ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ \"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0\" ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน
527/2559
27/10/2559
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม และ อ.จิตรดา มูลมา ไปราชการเพื่อเข้ารับฟังการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
526/2559
27/10/2559
อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชีแจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
529/2559
27/10/2559
อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง และ อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ไปราชการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงผลลัพธ์และการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2559
524/2559
20/10/2559
อ.ขัตติยา ขัติยวรา พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร และองค์การบริหารส่วนตำบลงิม จังหวัดพะเยา
3058/2559
20/10/2559
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
2990/2559
13/10/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.)
521/2559
12/10/2559
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กับกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C.) วันที่ 13-19 ต.ค 59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ
517/2559
10/10/2559
อ.ปวีณา งามประภาสม และ ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม จังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลเกาะคาแม่ยาว จังหวัดลำปาง
516/2559
10/10/2559
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงค์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจฯ ณ โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
511/2559
4/10/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559
513/2559
4/10/2559
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติฯ ณ สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
514/2559
4/10/2559
อ.อมาพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา (มูเซอ) จังหวัดตาก, มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย ระหว่างวั
509/2559
3/10/2559
อ.เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนฯ ณ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
512/2559
3/10/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559
499/2559
28/9/2559
อ.ปวีณา งามประภาสม และ ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ จ.แพร่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 และองค์การบริหารส่วนตำบลบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559
497/2559
28/9/2559
อ.ขัตติยา ขัติยวรา พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการชุมชุม ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบบ้านบัว ในรายวิชาการพัฒนาแบบยั่งยืน ณ บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
500/2559
28/9/2559
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร และองค์การบริหารส่วนตำบลงิม จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559
498/2559
28/9/2559
อ.ขัตติยา ขัติยวรา ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะชุมชนในรายวิชาการพัฒนาแบบยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
496/2559
27/9/2559
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ ไปราชการเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยและตอบข้อซักถามต่อคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
495/2559
27/9/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559
2696/2559
23/9/2559
ผศ.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศปากีสถาน
492/2559
23/9/2559
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยนยน 2559
493/2559
23/9/2559
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ประสานงานงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ณ อำเภอเสริมงาม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559
490/2559
23/9/2559
ผศ.พฤกษา เครือแสง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ในโครงการ \"วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย\" (Training for trainers) (แม่ไก่) และ โครงการ \"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่\" (ลูกไก่) ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยกาเด้นท์ กรุงเทพฯ ในวันท
487/2559
20/9/2559
อ.ชัยเนตร ชนกคุณ ไปราชการเพื่อติดตามดูงานโครงการพี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา ณ โรงเรียนวิชานารี, โรงเรียนแจ้ห่ม และโรงเรียนวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 กันยายน 2559
486/2559
20/9/2559
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ประสานงาน ติดต่อ ทำสัญญาร่วมกันในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดครงการในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนกลุ่มเป่าหมายในจังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 กันยายน 2559
2642/2559
20/9/2559
ิอ.วราภรณ์ ภูมลี และ อ.นันทิยา สมสรวย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559
488/2559
20/9/2559
อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559
482/2559
16/9/2559
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559
481/2559
14/9/2559
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 16 กันยายน 2559
478/2559
13/9/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 14 ก.ย.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อ.จาตุรนต์ วรรณนวล)
479/2559
13/9/2559
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเสวนาอาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 ก.ย. 59 ณ สิบแสนรีสอร์ท แอนท์สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อ.วิธธวัช ปินทะสาย)
480/2559
13/9/2559
เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง)
472/2559
12/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 22 ก.ย. 59 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เทศบาลเมืองนะ และศาลจัวหวัดฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (อ.พฤกษา เครือแสง)
476/2559
12/9/2559
เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
473/2559
12/9/2559
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี \"ไท\" ในไทย : พลวัตชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรม ในวันที่ 15-16 ก.ย. 59 ณ หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
474/2559
12/9/2559
เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
475/2559
12/9/2559
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดต่อ ทำสัญญาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. 59 (อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์)
2522/2559
12/9/2559
เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 17 ก.ย. 59 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
468/2559
7/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชุน วันที่ 16 ก.ย.59 ณ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจังหวัดเชียงราย
2462/2559
7/9/2559
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ (26-30 ก.ย. 59)
467/2559
5/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (8 ก.ย.2559) ณ เทศบาลตำบลจันจร้า เทศบาลตำบลเวียงชัย อบต.แม่เจดีย์ใหม่ จังหวัดเชียงราย
463/2559
5/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชุน วันที่ 8 ก.ย.59 ณ เทศบาลตำบลงิม และองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
464/2559
5/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชุน วันที่ 7 ก.ย.59 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัม และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย
465/2559
5/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชุน วันที่ 7 ก.ย.59 ณ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจังหวัดเชียงราย
466/2559
5/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชุน วันที่ 12 ก.ย.59 ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
462/2559
5/9/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพัฒนาชุมชุน วันที่ 9 ก.ย.59 ณ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตาก (ดอยมูเซอ) จังหวัดตาก
461/2559
1/9/2559
เข้าร่วมประชุมสัมมนาล้านนาคดีศึกษา\"ล้านนากับเพื่อนบ้าน\"ในวันที่ 9 ก.ย.59 ณ สำนักบริการวิชาการ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
460/2559
1/9/2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 2-4 ก.ย. 59 ณ ศูนย์การศึกษาแลพัฒนาชุมชน เขต 5 จังหวัดลำปาง
452/2559
29/8/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย ในวันที่ 31 ส.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
451/2559
29/8/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดลำพูน (1 ก.ย. 2559)
455/2559
29/8/2559
รับ-ส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย. 59 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
453/2559
29/8/2559
เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด HHK Paint Contest ครั้งที่ 26 ฯ ระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย.59 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
450/2559
26/8/2559
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญเป็นวิทยากร การพัฒนาอำเภอคุณธรรม ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
449/2559
26/8/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จังหวัดลำพูน วันที่ 29 สิงหาคม 2559
447/2559
24/8/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ จ.น่าน (1-2 ก.ย. 2559)
444/2559
23/8/2559
เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 ส.ค. 59)
443/2559
23/8/2559
เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและโปรแกรมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสา (27-28 ส.ค. 59)
442/2559
22/8/2559
ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำธรรมนูญเพื่อสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่ตำบลต้นแบบฯ
441/2559
22/8/2559
ลงพื้นที่ประสานงานและลงนาม MOU โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ
440/2559
22/8/2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทียกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่นวัตกรรมเมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่อาเซียน
457/2559
22/8/2559
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ (25 ส.ค. 2559)
436/2559
19/8/2559
เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพ
437/2559
19/8/2559
ศึกษาดูงานก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่
459/2559
1/8/2559
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดต่อ ทำสัญญาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง