หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตร
แผนการเรียน
บุคลากร
   ปฏิทินวิชาการ
   ตารางเรียน
   ตารางสอบ
   ตรวจสอบผลการเรียน
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ที่ปรึกษาออนไลน์
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
     คุณธรรมาจริยธรรมแก่นักศึกษา

   แผนงาน/โครงการ
   วิจัย
   บริการวิชาการ
   นักศึกษา
   บัณฑิต
   ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   ศิษย์เก่า
   มาตรฐานคณะกรรมการการอุดม
     ศึกษา (มคอ.)

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง : โทร  0-5423-7399  ต่อ  4000