คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  |  พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  |  แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา


กิจกรรมการเรีนการสอนรายวิชาการออกแบบลวดลาย
ภาคเรียนที่ 2/2556
นำเสนอผลงานวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต์
ศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปี 4
8 มีนาคม 2557 ณ อาคารศิลปะ
   
ร่วมจัดงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม My school
และการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบนเวที
รายวิชาบาติก 2/2556
ศึกษาและปฎิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชณ์
ชาวบ้าน บ้านอนุรักษ์กระดาษสาเชียงใหม่
วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน 1
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 2
20 ธันวาคม 2556 ณ บ้านอนุรักษ์กระดาษสาเชียงใหม่
   
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบทุกชั้นปี
ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอำลารุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 2/2556
ณ อาคารศิลปะ
ประกวดวาดภาพ HHK Painting Contest ครั้งที่ 23
3 - 7 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจาตุรนต์ จุณณวัตต์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทสีการันดาช
   
 
    ปฏิทินวิชาการ
    ตรวจสอบผลการเรียน
    ตารางสอน
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    บทเรียนออนไลน์
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    กองพัฒนานักศึกษา
 
    แผนปฏิบัติงาน
    วิจัย
    บริการวิชาการ
    นักศึกษา
    บัณฑิต
    มคอ.
 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100