การผสมสี

สีขั้นที่ 1 (Primary Color)

สีขั้นที่ 1 หรือ "แม่สี" มี 3 สี คือ
1. สีแดง (Red)
2. สีเหลือง (Yellow)
3. สีน้ำเงิน (Blue)

สีแดง (Red)
สีเหลือง (Yellow)
สีน้ำเงิน (Blue)

 


สีขั้นที่ 2 (Secondary Color)

สีขั้นที่ 2 เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกันเป็นคู่ๆ เกิดเป็น
1. สีส้ม (Orange) ......................(เกิดจาก สีแดง ผสมกับ สีเหลือง)
2. สีเขียว (Green)......................(เกิดจาก สีเหลือง ผสมกับ สีน้ำเงิน)
3. สีม่วง (Purple).......................(เกิดจาก สีน้ำเงิน ผสมกับ สีแดง)

สีส้ม (Orange)
สีเขียว (Green)
สีม่วง (Purple)

 


สีขั้นที่ 3 (Tertery Color)

สีขั้นที่ 3 เกิดจากสีขั้นที่ 2 ผสมกับ สีขั้นที่ 1 เกิดเป็น
1. สีส้มแดง (Red-Orange) ................(เกิดจาก สีส้ม ผสมกับ สีแดง)
2. สีส้มเหลือง (Yellow-Orange) ........(เกิดจาก สีส้ม ผสมกับ สีเหลือง)

3. สีเขียวเหลือง (Yellow-Green)........(เกิดจาก สีเขียว ผสมกับ สีเหลือง)
4. สีเขียวน้ำเงิน (Blue-Green)............(เกิดจาก สีเขียว ผสมกับ สีน้ำเงิน)

5. สีม่วงน้ำเงิน (Blue-Purple).............(เกิดจาก สีม่วง ผสมกับ สีน้ำเงิน)
6. สีม่วงแดง (Red-Purple)..................(เกิดจาก สีม่วง ผสมกับ สีแดง)


สีส้มแดง
สีส้มเหลือง
สีเขียวเหลือง
สีเขียวน้ำเงิน

สีม่วงน้ำเงิน
สีม่วงแดง

 Click to close