อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
สายสนับสนุน
1
นางสาวนิลวรรณ ชมพูโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
2
นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
3
นางเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
4
นายอุเทน หินอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
5
นางจันทร์ฟอง มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
6
นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดี
7
นางรัตติยา ทวีกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
   
<- กลับหน้าแรก
 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154