1) สาขาวิชาสังคมศึกษา
      Department of Social Studies
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies)
ปริญญาตรี 5 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2557
 
2) สาขาวิชานิติศาสตร์
      Department of Laws
นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
3) สาขาวิชาดนตรี
      Department of Music
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
Bachelor of Arts (Music)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
4) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
      Department of Art and Design
ศิลปบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
Bachelor of Fine Arts (Art and Design)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      Department of English
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
6) สาขาวิชาภาษาจีน
      Department of Chineses
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chineses)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2550
 
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      Department of Public Administration
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public (Public Administration)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
8) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
      Department of Community Development
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
9) สาขาวิชาภาษาไทย
      Department of Thai
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 
10) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
      Department of Communicative Thai Language for Foreigners
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่
Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for Foreigners
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 
11) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
      Department of Urban and Rural Community Administration and Development
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาประชาคม
Master of Public Administration (Urban and Rural Community Administration and Development)
ปริญญาโท
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
 
12) สาขาวิชาภาษาจีน
      Department of Education Program in Chinese
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bacherlor of Education (Chinese)
ปริญญาตรี 5 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
 
13) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
      Department of Politics and Government
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
ปริญญาตรี 4 ปี
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
 
14) สาขาวิชาภาษาไทย
      Department of Thai
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
Doctor of Philosophy (Thai)
ปริญญาเอก
 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154