ประวัติคณะกรรมการประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
1. ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
2. ประวัติการศึกษา
       2.1  ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2536
       2.2  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 2549
3. ประวัติการทำงาน
       3.1  2543-2555 ประธานสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       3.2  2540-2552 เลขานุการสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       3.3  2552 เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4. ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง