ประวัติคณะกรรมการประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
1. ชื่อ-สกุล  นางสาวพจนี  พรหมจิตต์
2. ประวัติการศึกษา
       2.1  ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       2.2  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       2.3  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ประวัติการทำงาน
       3.1  พ.ศ. 2527-2535   นักพัฒนาชุมชน
       3.2  พ.ศ. 2535-2547   นักวิชาการพัฒนาชุมชน
       3.3  พ.ศ. 2547           เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน
       3.4  พ.ศ. 2547-2552   นักวิชาการพัฒนาชุมชน
       3.5  พ.ศ. 2552           นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. ตำแหน่งปัจจุบัน  ข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
5. สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง