ประวัติคณะกรรมการประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
1. ชื่อ-สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
2. ประวัติการศึกษา
       2.1  บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2532
       2.2  บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2535
       2.3  บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
       2.4  M.B.A. finance The University of Texas at arlington, USA 2538
       2.5  Ph.D. Business Administration Washington State University, USA 2545
3. ประวัติการทำงาน
       3.1  พ.ศ. 2548-2550   อุปนายกฝ่ายวิจัย สมาคมการบัญชีไทย
       3.2  พ.ศ. 2551   ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       3.3  พ.ศ. 2551   ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ตำแหน่งปัจจุบัน  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม