ประวัติคณะกรรมการประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
1. ชื่อ-สกุล  นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
2. ประวัติการศึกษา
       2.1  บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
       2.2  รป.ม. การบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
3. ประวัติการทำงาน
       3.1  ฝ่ายการเงินและบัญชี บ.เชาว์ลำปางเครื่องเคลือบดินเผา จำกัด, บ.กาสะลองเซรามิก จำกัด
       3.2  ฝ่ายการตลาดในประเทศและฝ่ายจัดส่งสินค้า บ.กาสะลองเซรามิก จำกัด
       3.3  การจัดการธุรกิจขนส่งสินค้า บ.นิเชาว์ จำกัด, ธุรกิจร้านกาแฟ เบเกอรี่ อาหาร
       3.4  ผู้พิพากษาสมทบศาลยุติธรรม

4. ตำแหน่งปัจจุบัน  
       4.1  ประธานกรรมการ บ.นิเชาว์ จำกัด

       4.2  ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5