ประวัติคณะกรรมการประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
1. ชื่อ-สกุล  นางสาวนิตยา  เตวา
2. ประวัติการศึกษา
       2.1  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       2.2  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ประวัติการทำงาน
       3.1  พ.ศ. 2529   อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย
       3.2  พ.ศ. 2534   นักวิชาการศึกษา 4-6 สำนักงานศึกษาธิการ อ.แม่เมาะ, สำนักงานศึกษาธิการ อ.แม่ทะ
                             สำนักงานศึกษาธิการ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
       3.3  พ.ศ. 2541   ผู้ช่วยศึกษาธิการ อ.สบปราบ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) จ.ลำปาง
       3.4  พ.ศ. 2542   ศึกษาธิการ กิ่งอำเภอบึงนาราง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6-8) จ.พิจิตร, อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
                             อ.วังเหนือ และ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
       3.5  พ.ศ. 2546   ศึกษาธิการอำเภอ สพท.ลป.เขต 3
       3.6  พ.ศ. 2547   นักวิชาการศึกษา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       3.7  พ.ศ. 2548   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
       3.8  พ.ศ. 2550   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ตำแหน่งปัจจุบัน   หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5. สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง