อ่านข่าวด่วน!!    อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
 
 กิจกรรมคณะ
    ทำบุญสืบชะตาและงานสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส 22 เม.ย. 2557  รายละเอียด...
     จิตอาสาพัฒนาสร้างคุณค่าพลังงานชุมชน ณ ชุมชนบ้านแม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 31 ม.ค. 2557
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1, 5 ก.พ. 2557
    อบรมให้ความรู้ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญ ประโยชน์ 15 ม.ค. 2557
    กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 8 ม.ค. 2557
    อบรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติ "ธรรมะส่องใจ" โดยพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 11 ธ.ค. 2556
    กิจกรรมทั้งหมด...
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
    ประเมินการสอนออนไลน์
    ปฏิทินการศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ตารางสอน
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
    ประกาศทุน/ประกวดแข่งขัน
 
 ข่าวมหาวิทยาลัย
    งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป
    กองพัฒนานักศึกษาแจ้งเรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2557
    สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งเลื่อนการอบรมเชิง ปฏิบัติการการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน
    งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งแนวปฏิบัติ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556
    สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน
    สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ ตอนบนเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและอบรมนักวิจัย รุ่นใหม่
    สถาบันวิจัยและพัฒนาเดินหน้าโครงการ "หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล"
 หน่วยงานเครือข่าย
    ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา
    เครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา จ.ลำปาง
    สถาบันพระปกเกล้า
 แหล่งทุนวิจัย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
 แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย
    ThaiLIS - Thai Library Integrated System
    National Research Data Base: NRDB
 
 หน่วยงานภายใน(คณะ)
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะครุศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หน่วยงานภายใน(สถาบัน/สำนัก)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 หน่วยงานภายใน(กอง)
    กองบริการการศึกษา
    กองนโยบายและแผน
    กองกลาง
    กองพัฒนานักศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154
    ออนไลน์  1  คน | เข้าเยี่ยมชม  13,587  ครั้ง