Chart.

Chart.
Chart.

รายงานการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 8)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
ผลการดำเนินงาน (ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม
11
18
28
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการเรียน
    การสอน
โครงการ/กิจกรรม
2
6
9
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
1
-
-
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการทั้งการเรียนการสอน
    และการวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
3
5
5
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ร้อยละ
54.55
66.67
50

[ ผู้ดูแลระบบ ]