ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2558
 ผลการจัดการความรู้สายสนับสนุน


ปีการศึกษา  2558
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2559
 ผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ประจำปีการศึกษา  2558
 แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการจัดการความรู้สายวิชาการ


ปีการศึกษา  2559
 สรุปโครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน


ประจำปีการศึกษา  2559
 ผลการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน


ประจำปีการศึกษา  2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154