การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน" (views 1)
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร  (2/9/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การแนบเอกสารใบ บก.111 แทนใบสำคัญรับเงิน" (views 1)
น.ส.พัชราวรรณ กันทะวงศ์  (2/9/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การประสานงานเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินและตั๋วรถทัวร์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ" (views 1)
นางทานตะวัน แปงจิต  (16/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา" (views 1)
นางรัตติยา ทวีกุล  (15/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ในงานสำนักงานคณบดี" (views 1)
นางทานตะวัน แปงจิต  (14/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานสำนักงานคณบดี" (views 1)
น.ส.นิตยา เตวา  (8/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การถอดบทเรียนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 1)" (views 1)
น.ส.นิตยา เตวา  (1/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การถอดบทเรียนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 2)" (views 1)
น.ส.นิตยา เตวา  (1/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การถอดบทเรียนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 3)" (views 1)
น.ส.นิตยา เตวา  (1/6/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดต่อประสานงานโครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายการประกันฯ (MOU) 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" (views 1)
น.ส.นฤทัย นภาสกุลคู  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดต่อประสานงานฉบับงานศิลปะ" (views 1)
นายอุเทน หินอ่อน  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "วิธีการติดต่อประสานงาน" (views 1)
น.ส.ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อประสานงานภายในองค์กร" (views 1)
นายธีรศักดิ์ พรมเสน  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ" (views 1)
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "โครงการการประชุมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Guangxi Normal University of Nationalities" (views 1)
น.ส.จุฑามาศ สุวิมลเจริญ  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "“การติดต่อประสานงานให้ได้งาน” " (views 1)
นางสาวอัญชลี สามงามมี  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สาขาวิชานิติศาสตร์" (views 1)
น.ส.นิลวรรณ ชมพูโคตร  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดต่อประสานให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาให้เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์" (views 1)
นางรัตติยา ทวีกุล  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดต่อประสานงาน สวัสดิการ" (views 1)
นางจันทร์ฟอง มงคล  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การแจ้งเวียนหนังสือให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว" (views 1)
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การขออนุมัติเบิกเงินจากงานคลัง หมวดเงินรับฝาก-โครงการบริการวิชาการ เข้ากองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" (views 1)
นางปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การประสานงานโครงการสัมมนาผลงานวิชาการสาขา รป.ม." (views 1)
นางทานตะวัน แปงจิต  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  "การติดต่อประสานงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์" (views 1)
นางเจนจิรา เชิงดี  (29/5/2560)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154