1) การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ในวันที่่ 5-6 มีนาคม 2561 ณห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (views 32)
นางจันทร์ฟอง มงคล  (12/3/2561)

การแนบเอกสารใบ บก.111 แทนใบสำคัญรับเงิน (views 29)
น.ส.พัชราวรรณ กันทะวงศ์  (2/9/2560)

การแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน (views 29)
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร  (2/9/2560)

การประสานงานเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินและตั๋วรถทัวร์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (views 28)
นางทานตะวัน แปงจิต  (16/6/2560)

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (views 29)
นางรัตติยา ทวีกุล  (15/6/2560)

รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ในงานสำนักงานคณบดี (views 29)
นางทานตะวัน แปงจิต  (14/6/2560)

การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานสำนักงานคณบดี (views 30)
น.ส.นิตยา เตวา  (8/6/2560)

การถอดบทเรียนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 1) (views 29)
น.ส.นิตยา เตวา  (1/6/2560)

การถอดบทเรียนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 2) (views 28)
น.ส.นิตยา เตวา  (1/6/2560)

การถอดบทเรียนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 3) (views 28)
น.ส.นิตยา เตวา  (1/6/2560)

การติดต่อประสานงานฉบับงานศิลปะ (views 33)
นายอุเทน หินอ่อน  (31/5/2560)

วิธีการติดต่อประสานงาน (views 27)
น.ส.ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง  (31/5/2560)

การติดต่อประสานงานโครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายการประกันฯ (MOU) 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (views 33)
น.ส.นฤทัย นภาสกุลคู  (31/5/2560)

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อประสานงานภายในองค์กร (views 28)
นายธีรศักดิ์ พรมเสน  (31/5/2560)

การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (views 28)
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร  (31/5/2560)

โครงการการประชุมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Guangxi Normal University of Nationalities (views 30)
น.ส.จุฑามาศ สุวิมลเจริญ  (31/5/2560)

“การติดต่อประสานงานให้ได้งาน”  (views 29)
นางสาวอัญชลี สามงามมี  (30/5/2560)

การติดต่อประสานให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาให้เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ (views 30)
นางรัตติยา ทวีกุล  (30/5/2560)

การติดติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สาขาวิชานิติศาสตร์ (views 31)
น.ส.นิลวรรณ ชมพูโคตร  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงาน สวัสดิการ (views 30)
นางจันทร์ฟอง มงคล  (30/5/2560)

การแจ้งเวียนหนังสือให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (views 28)
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ  (30/5/2560)

การขออนุมัติเบิกเงินจากงานคลัง หมวดเงินรับฝาก-โครงการบริการวิชาการ เข้ากองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (views 31)
นางปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์  (30/5/2560)

การประสานงานโครงการสัมมนาผลงานวิชาการสาขา รป.ม. (views 33)
นางทานตะวัน แปงจิต  (30/5/2560)

การติดต่อประสานงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (views 34)
นางเจนจิรา เชิงดี  (29/5/2560)

2) การวิเคราะห์พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการยืมเงินทดรอง (views 26)
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร  (2/4/2561)

ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (views 31)
นางรัตติยา ทวีกุล  (1/4/2561)

ขั้นตอนการขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (views 31)
น.ส.นฤทัย นภาสกุลคู  (29/3/2561)

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท (views 32)
น.ส.พัชราวรรณ กันทะวงศ์  (28/3/2561)

ขั้นตอนการขอเปิดและพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร (views 40)
นางเจนจิรา เชิงดี  (27/3/2561)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (views 38)
นายอุเทน หินอ่อน  (27/3/2561)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100
โทรศัพท์ - โทรสาร  0-5431-6154